แอดมินในเครือข่าย สพป.ลำพูน เขต 2

ลำดับการลงทะเบียนที่ 1
5 Terre
นายอรรถพล คำศรีแก้ว
โรงเรียนบ้านวังมน 24876
ลำดับการลงทะเบียนที่ 2
5 Terre
นางสาวทัศนาพร ปัญญาคำ
โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 24939
ลำดับการลงทะเบียนที่ 3
5 Terre
นางผ่องศรี รัตนปัญญา
โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 24972
ลำดับการลงทะเบียนที่ 4
5 Terre
นางสาวสุจิตรา เรือนอินทร์
โรงเรียนบ้านห้วยบง 25034
ลำดับการลงทะเบียนที่ 5
5 Terre
นางสาววัชรีภรณ์ เสนสุภา
โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 25082
ลำดับการลงทะเบียนที่ 6
5 Terre
นางสาวเจนจิรา พงษ์สุวรรณ
โรงเรียนบ้านโฮ่ง 25128
ลำดับการลงทะเบียนที่ 7
5 Terre
นางสายพิณ ใจยวน
โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง 25201
ลำดับการลงทะเบียนที่ 8
5 Terre
นางทัศทรวง ชินพันธ์
โรงเรียนบ้านดง 25331
ลำดับการลงทะเบียนที่ 9
5 Terre
นางเกศรินทร์ ทองจีน
โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 25353
ลำดับการลงทะเบียนที่ 10
5 Terre
นางสาวชาลินี พูลชนะ
โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง 25360
ลำดับการลงทะเบียนที่ 11
5 Terre
นางภัทรียา ธรรมสิทธิ์
โรงเรียนบ้านห้วยกาน 25372
ลำดับการลงทะเบียนที่ 12
5 Terre
นางนางน้ำฝน กันทะอัศวะ
โรงเรียนบ้านผาต้าย 25396
ลำดับการลงทะเบียนที่ 13
5 Terre
นางรัตติยา ทะสุใจ
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 25440
ลำดับการลงทะเบียนที่ 14
5 Terre
นางอัจฉราภรณ์ แสนกันธิ
โรงเรียนบ้านผาลาด 25699
ลำดับการลงทะเบียนที่ 15
5 Terre
นางสาวปรัชญาภรณ์ ใจปินตา
โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 26577
ลำดับการลงทะเบียนที่ 16
5 Terre
นางสาววรรณนิตา ประนันท์
โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง 26873
ลำดับการลงทะเบียนที่ 17
5 Terre
นายดวงรัตน์ ชัยสมภาร
โรงเรียนบ้านม่วงโตน 27067
ลำดับการลงทะเบียนที่ 18
5 Terre
นางวรรภา ขันแก้ว
โรงเรียนบ้านป่าพลู 27073
ลำดับการลงทะเบียนที่ 19
5 Terre
นางบุญศรี ไชยพรม
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 27214
ลำดับการลงทะเบียนที่ 20
5 Terre
นางศิกานต์ สร้อยญาณ
โรงเรียนวัดวังหลวง 27250
ลำดับการลงทะเบียนที่ 21
5 Terre
นางอลิษา จาสว่าง
โรงเรียนบ้านแม่กองวะ 27279
ลำดับการลงทะเบียนที่ 22
5 Terre
นางkruewan naknam
โรงเรียนบ้านห้วยห้า 27390
ลำดับการลงทะเบียนที่ 23
5 Terre
นางสุเพชร มั่นจรรยา
โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย 27517
ลำดับการลงทะเบียนที่ 24
5 Terre
นางสาวอรุโณชา การอง
โรงเรียนบ้านนากลาง 27519

หน้าถัดไป

Powered By www.thaieducation.net