แอดมินในเครือข่าย สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ลำดับการลงทะเบียนที่ 1
5 Terre
XXXกัลยาณี ทองปัญญา
โรงเรียนบ้านตาโกน 4830
ลำดับการลงทะเบียนที่ 2
5 Terre
นางภาวินี อินธิปัญญา
โรงเรียนบ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 4832
ลำดับการลงทะเบียนที่ 3
5 Terre
นางสาวติยนา รินจันทร์
โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 4837
ลำดับการลงทะเบียนที่ 4
5 Terre
นาง[บุญหนา ศรีชัย
โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ 4854
ลำดับการลงทะเบียนที่ 5
5 Terre
นายพงศกร นาชัยนาค
โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 4877
ลำดับการลงทะเบียนที่ 6
5 Terre
นางมัทนา ประจำ
โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 4917
ลำดับการลงทะเบียนที่ 7
5 Terre
นางยุภาพร บัวพันธ์
โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 4925
ลำดับการลงทะเบียนที่ 8
5 Terre
นายสมเกียรติ มะเดื่อ
โรงเรียนบ้านทุ่ม 4930
ลำดับการลงทะเบียนที่ 9
5 Terre
นางณัทธิดา ประสมทอง
โรงเรียนบ้านโดด 4938
ลำดับการลงทะเบียนที่ 10
5 Terre
นางมณี ประดับศรี
โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 5048
ลำดับการลงทะเบียนที่ 11
5 Terre
นางทองสี เมืองแสน
โรงเรียนบ้านหนองผือ 5112
ลำดับการลงทะเบียนที่ 12
5 Terre
นายวิเชียร บุญราช
โรงเรียนบ้านหนองสวง(อสพป.2) 5182
ลำดับการลงทะเบียนที่ 13
5 Terre
นางกัลยา โพธิวัฒน์
โรงเรียนบ้านหนองยาง 5267
ลำดับการลงทะเบียนที่ 14
5 Terre
นางสาวสุปราณี ศรีโพนทอง
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 5330
ลำดับการลงทะเบียนที่ 15
5 Terre
นายอนุชา ศรีวงษ์
โรงเรียนบ้านหนองแปน 5340
ลำดับการลงทะเบียนที่ 16
5 Terre
นางสาวสุทธิตา ไชยปัญญา
โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 5363
ลำดับการลงทะเบียนที่ 17
5 Terre
นายสมใจ กิ่งคำ
โรงเรียนบ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 5365
ลำดับการลงทะเบียนที่ 18
5 Terre
นางสนธยา แข็งขันธ์
โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 5369
ลำดับการลงทะเบียนที่ 19
5 Terre
นายสุระ ดงงาม
โรงเรียนบ้านท่า 5375
ลำดับการลงทะเบียนที่ 20
5 Terre
นางเตือนใจ สังข์วัง
โรงเรียนบ้านกุงขาม 5385
ลำดับการลงทะเบียนที่ 21
5 Terre
นางสาวพรสวรรค์ ขอสุข
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 5453
ลำดับการลงทะเบียนที่ 22
5 Terre
นางทิพยวรรณ ศรีดาว
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา) 5521
ลำดับการลงทะเบียนที่ 23
5 Terre
นางกุลธิดา จินดา
โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) 5679
ลำดับการลงทะเบียนที่ 24
5 Terre
นางรัศมี สมบูรณ์
โรงเรียนบ้านครั่ง 5704

หน้าถัดไป

Powered By www.thaieducation.net