แอดมินในเครือข่าย สพป.ลพบุรี เขต 2

ลำดับการลงทะเบียนที่ 1
5 Terre
นางสาวราตรี สุนันทวนิช
โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 13161
ลำดับการลงทะเบียนที่ 2
5 Terre
นางสาวเจนจิรา ธีระสง่า
โรงเรียนบ้านสระเพลง 13164
ลำดับการลงทะเบียนที่ 3
5 Terre
นางสาวเบญรัตน์ แก้วเรียน
โรงเรียนบ้านหนองสำราญ 13182
ลำดับการลงทะเบียนที่ 4
5 Terre
นางสาวรุ่งนภา ลือดารา
โรงเรียนบ้านหนองขาม 13203
ลำดับการลงทะเบียนที่ 5
5 Terre
นายยงยุทธ ใสสะรัง
โรงเรียนบ้านดีลัง 13290
ลำดับการลงทะเบียนที่ 6
5 Terre
นางมธุรดา ทับทิมศรี
โรงเรียนบ้านซับจำปา 13378
ลำดับการลงทะเบียนที่ 7
5 Terre
นางบุษกร แช่มชะเอม
โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า 13404
ลำดับการลงทะเบียนที่ 8
5 Terre
นางสาวสายบัว กล้วยดี
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 13445
ลำดับการลงทะเบียนที่ 9
5 Terre
นางบัวสวรรค์ รักบุญ
โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 13489
ลำดับการลงทะเบียนที่ 10
5 Terre
นางสุรางค์ พร้อมเจริญ
โรงเรียนบ้านซับหินขวาง 13545
ลำดับการลงทะเบียนที่ 11
5 Terre
นายสุรศักดิ์ พิศประเทือง
โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย 13572
ลำดับการลงทะเบียนที่ 12
5 Terre
นางอภิญญา แก้วเกิด
โรงเรียนบ้านยางราก 13638
ลำดับการลงทะเบียนที่ 13
5 Terre
นางสุธารักษ์ มณีอินทร์
โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 13782
ลำดับการลงทะเบียนที่ 14
5 Terre
นางสาวอนุสรา ศรีแก้วอ่อน
โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ 13786
ลำดับการลงทะเบียนที่ 15
5 Terre
นางสาวกรรณิการ์ อุบลกิจ
โรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย 13798
ลำดับการลงทะเบียนที่ 16
5 Terre
นางเสาวลักษณ์ พระสี
โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 13802
ลำดับการลงทะเบียนที่ 17
5 Terre
นางจันทร์เพ็ญ เทียบชัย
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 13895
ลำดับการลงทะเบียนที่ 18
5 Terre
นางสาววิจิตร์ตรา ใจตรงดี
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 13918
ลำดับการลงทะเบียนที่ 19
5 Terre
นางสาวศิริพรรณ ดวงแสนโย
โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 13944
ลำดับการลงทะเบียนที่ 20
5 Terre
นางกวิธน อำพันศิริ
โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง 13996
ลำดับการลงทะเบียนที่ 21
5 Terre
นางสาวภัทราวดี แท่งทอง
โรงเรียนบ้านท่าตะโก 14003
ลำดับการลงทะเบียนที่ 22
5 Terre
นางสาวเกษสุรางค์ เกตุอยู่
โรงเรียนวัดโคกสลุง 14117
ลำดับการลงทะเบียนที่ 23
5 Terre
นายวัฒนกรณ์ จิวาลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกกลาง 14142
ลำดับการลงทะเบียนที่ 24
5 Terre
นางสาวณัฐริกา เม่นเกาะ
โรงเรียนบ้านศรีเมือง 14191

หน้าถัดไป

Powered By www.thaieducation.net