ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 และ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. การจัดรายการอาหารกลางวัน จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ใช้โปรแกรม
Thai School Lunch
ไม่ใช้โปรแกรม
Thai School Lunch
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนโป่งขุนเพชร 106 0 - 0 0 2 0 7 7 0 0 0 0 0 99 0.00%
2  โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
3  โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร 0 180 - 16 16 8 8 23 23 0 0 0 0 0 0 0.00%
4  โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 105 105 - 4 4 9 9 19 20 3 3 0 0 70 69 0.96%
5  โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
6  โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ 76 74 - 7 7 9 9 17 17 0 0 0 0 43 41 1.17%
7  โรงเรียนออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) 46 46 - 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 43 43 0.00%
8  โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 911 909 - 53 46 50 41 99 104 2 2 1 1 706 715 -1.16%
9  โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 120 120 - 32 10 46 11 1 4 1 2 1 1 39 92 -44.17%
10  โรงเรียนหินตั้งพิทยากร 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
11  โรงเรียนหัวสระวิทยา 120 120 - 13 13 0 0 18 18 0 0 0 0 89 89 0.00%
12  โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 77 77 - 1 1 5 5 7 8 0 0 2 2 62 61 1.30%
13  โรงเรียนหนองกกสามัคคี 39 0 - - 0 0 3 3 4 4 0 0 0 0 0 32 0.00%
14  โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
15  โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ 50 50 - 0 0 0 0 5 5 9 9 0 0 36 36 0.00%
16  โรงเรียนวังกะอาม 0 0 - 3 2 3 3 7 5 0 0 0 0 0 0 0.00%
17  โรงเรียนรังงามวิทยา 123 123 - 20 11 6 3 11 11 0 0 0 0 0 0 -26.01%
18  โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 0 0 - - 2 1 6 3 20 18 0 0 0 0 0 0 0.00%
19  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 0 0 - 5 5 1 1 4 7 0 0 0 0 0 0 0.00%
20  โรงเรียนปากจาบวิทยา 112 112 - 8 7 6 5 7 6 2 1 1 0 88 93 -4.47%
21  โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 0 176 - 19 12 7 7 29 29 0 0 0 0 0 0 0.00%
22  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
23  โรงเรียนบ้านไทรงาม 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
24  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 28 30 - 1 4 1 1 3 3 0 1 0 0 23 21 12.14%
25  โรงเรียนบ้านใหม่นาดี 71 71 - - 0 0 0 0 6 6 2 2 0 0 63 63 0.00%
26  โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก 69 69 - 3 4 6 8 9 8 0 0 0 0 51 49 2.90%
27  โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 161 163 - 15 5 6 5 7 14 3 4 16 5 114 130 -8.94%
28  โรงเรียนบ้านโสกคร้อ 63 61 - 1 1 1 1 13 13 3 2 0 0 45 44 -0.70%
29  โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
30  โรงเรียนบ้านโป่งเกต 42 42 - 5 3 2 2 3 4 2 1 0 0 30 32 -4.76%

หน้าถัดไป