ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 และ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
สพป.เพชรบุรี เขต 1

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. การจัดรายการอาหารกลางวัน จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ใช้โปรแกรม
Thai School Lunch
ไม่ใช้โปรแกรม
Thai School Lunch
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) 52 52 - 5 4 3 3 9 5 2 2 2 0 31 38 -13.46%
2  โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1641 1641 - 38 36 64 55 292 283 102 91 356 338 789 838 -2.99%
3  โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) 39 39 - 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 36 37 -2.56%
4  โรงเรียนวัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์) 146 145 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 145 0.00%
5  โรงเรียนวัดในกลาง 180 180 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 180 0.00%
6  โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) 82 81 - - 1 1 5 5 2 2 9 9 0 0 65 64 0.26%
7  โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา) 67 67 - 2 2 0 5 5 0 0 0 0 0 60 60 0.00%
8  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) 22 22 - 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 18 18 0.00%
9  โรงเรียนวัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา) 64 61 - - 0 0 0 0 3 3 0 0 3 3 58 55 0.46%
10  โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) 62 62 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 61 61 0.00%
11  โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง) 54 54 - 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 %
12  โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง 108 108 - 7 5 6 4 8 5 6 4 2 1 79 89 -9.26%
13  โรงเรียนวัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์) 130 130 - 7 7 0 0 8 0 0 0 0 0 115 123 -6.16%
14  โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง) 45 46 - 1 0 0 1 4 5 0 0 0 0 40 40 1.93%
15  โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 81 80 - 17 18 17 18 14 14 1 4 1 0 31 26 5.77%
16  โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 101 101 - 8 8 2 2 14 14 0 0 0 0 77 77 0.00%
17  โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) 63 63 - 5 5 9 9 1 1 4 4 0 0 44 44 0.00%
18  โรงเรียนวัดหนองส้ม 98 98 - 0 0 0 0 1 1 5 5 6 6 86 86 0.00%
19  โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 126 129 - 9 9 6 6 16 16 4 4 0 0 91 94 -0.65%
20  โรงเรียนวัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) 70 70 - - 5 5 5 5 10 10 48 48 2 2 0 0 0.00%
21  โรงเรียนวัดสมุทรโคดม 48 48 - 15 15 3 3 4 4 0 2 0 0 26 24 4.17%
22  โรงเรียนวัดสมุทรธาราม 67 67 - 0 0 0 0 6 4 1 1 0 0 60 62 -2.99%
23  โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร) 38 36 - 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 32 30 0.88%
24  โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) 32 32 - 0 0 0 0 13 17 10 8 9 7 0 0 0.00%
25  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 80 79 - 2 2 6 5 8 8 0 0 0 0 64 64 -1.01%
26  โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) 210 207 - 23 23 0 0 25 21 4 2 0 0 158 161 -2.54%
27  โรงเรียนวัดมณีเลื่อน 117 114 - - 10 8 0 0 4 3 0 0 0 0 103 103 -2.32%
28  โรงเรียนวัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์) 30 0 - - 17 0 1 0 5 0 4 0 3 0 0 0 -100.00%
29  โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) 122 122 - 25 0 30 0 32 60 21 33 14 29 0 0 0.00%
30  โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ) 201 201 - 9 9 4 4 19 19 1 1 0 0 168 168 0.00%

หน้าถัดไป