ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 และ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
สพป.พิษณุโลก เขต 3

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. การจัดรายการอาหารกลางวัน จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ใช้โปรแกรม
Thai School Lunch
ไม่ใช้โปรแกรม
Thai School Lunch
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 64 64 - 17 17 1 1 5 5 2 2 0 0 39 39 0.00%
2  โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา 67 67 - 12 11 8 8 7 7 5 5 2 2 33 34 -1.50%
3  โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง 153 153 - 7 7 4 4 3 3 0 0 0 0 139 139 0.00%
4  โรงเรียนห้วยปลาไหล 76 76 - 6 5 10 8 3 3 1 1 0 0 56 59 -3.95%
5  โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล 96 96 - 9 9 3 3 15 15 1 1 0 0 68 68 0.00%
6  โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง 47 47 - 5 2 1 1 0 1 2 2 0 0 39 41 -4.25%
7  โรงเรียนศึกษากุลบุตร 106 106 - 5 5 4 5 17 20 2 2 0 0 78 74 3.77%
8  โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา 51 52 - 3 3 4 4 10 12 0 0 0 0 34 33 3.21%
9  โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา 123 123 - 6 5 10 8 17 18 16 14 27 26 47 52 -4.07%
10  โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ 203 203 - 24 24 6 6 4 4 0 0 6 6 163 163 0.00%
11  โรงเรียนวัดโบสถ์ 681 681 - 62 59 34 34 96 96 0 0 0 0 489 492 -0.44%
12  โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) 48 47 - 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 43 42 0.22%
13  โรงเรียนวัดเสนาสน์ 130 132 - 4 3 11 8 10 6 0 0 0 0 105 115 -6.35%
14  โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม 63 63 - - 50 48 7 7 6 8 0 0 0 0 0 0 0.00%
15  โรงเรียนวัดเซิงหวาย 75 75 - 0 0 0 0 4 4 2 2 0 0 69 69 0.00%
16  โรงเรียนวัดเขาน้อย 53 70 - 5 5 5 5 5 5 1 1 0 0 37 54 -7.33%
17  โรงเรียนวัดหินลาด 161 163 - 14 8 0 0 8 8 0 0 0 0 139 147 -3.84%
18  โรงเรียนวัดหางไหล 149 149 - 16 16 14 14 27 27 8 8 17 17 67 67 0.00%
19  โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า 116 117 - 0 0 0 0 15 15 3 0 0 0 98 102 -2.70%
20  โรงเรียนวัดหอกลอง 15 15 - 2 1 1 1 3 3 0 0 0 0 9 10 -6.67%
21  โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 203 203 - 19 15 7 5 0 0 0 0 1 1 176 182 -2.96%
22  โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง 34 34 - 1 1 2 1 7 5 2 1 0 1 22 25 -8.82%
23  โรงเรียนวัดหนองมะคัง 164 167 - 6 6 8 8 8 8 19 19 0 0 123 126 -0.45%
24  โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) 117 116 - 10 9 5 4 25 25 0 0 29 30 48 48 -0.35%
25  โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม 83 81 - 13 4 6 4 10 5 1 1 6 0 47 67 -26.09%
26  โรงเรียนวัดสนามไชย 50 50 - 4 4 2 2 9 9 0 0 0 0 35 35 0.00%
27  โรงเรียนวัดวังไม้แก่น 28 0 - - 8 0 9 0 3 0 5 0 3 0 0 0 -100.00%
28  โรงเรียนวัดวังวน 117 117 - 28 28 21 21 23 23 25 25 20 20 0 0 0.00%
29  โรงเรียนวัดวังมะด่าน 129 128 - - 21 21 3 3 17 15 0 0 0 0 88 89 -1.31%
30  โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม 50 50 - 3 3 0 0 0 0 1 1 1 1 45 45 0.00%

หน้าถัดไป