ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 และ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
สพป.พิษณุโลก เขต 1

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. การจัดรายการอาหารกลางวัน จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ใช้โปรแกรม
Thai School Lunch
ไม่ใช้โปรแกรม
Thai School Lunch
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) 80 95 - 4 15 8 5 11 9 2 4 0 1 55 61 4.54%
2  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2060 2076 - 270 260 80 73 354 454 0 0 0 0 1356 1289 3.74%
3  โรงเรียนสะพานที่ 3 551 551 - 43 37 74 70 149 140 39 39 45 39 201 226 -4.54%
4  โรงเรียนวัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) 67 67 - 5 4 4 3 10 10 3 2 7 1 38 47 -13.43%
5  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม 92 92 - 3 3 2 3 22 23 5 6 24 26 36 31 5.43%
6  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 103 103 - 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 89 89 0.00%
7  โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 126 127 - 11 7 5 10 25 24 0 1 0 0 85 85 0.53%
8  โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ 119 120 - 11 11 12 12 23 23 6 6 11 11 56 57 -0.44%
9  โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 101 101 - 0 0 0 0 9 9 0 1 0 0 92 91 0.99%
10  โรงเรียนวัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) 60 60 - 4 4 4 4 5 5 3 3 2 2 42 42 0.00%
11  โรงเรียนวัดแตน 91 91 - 6 5 5 3 8 10 0 3 9 9 63 61 2.20%
12  โรงเรียนวัดเนินมะคึก 261 261 - 15 15 15 15 17 17 15 15 7 7 192 192 0.00%
13  โรงเรียนวัดอินทรีย์ 35 22 - 3 1 0 0 2 2 0 0 0 0 30 19 -0.65%
14  โรงเรียนวัดอรัญญิก 192 194 - 9 11 13 13 13 12 7 7 22 20 128 131 -0.86%
15  โรงเรียนวัดห้วงกระได 50 51 - 6 7 2 2 3 3 1 1 0 0 38 38 1.49%
16  โรงเรียนวัดหนองอ้อ 78 81 - 5 6 6 6 8 7 3 3 5 5 51 54 -1.29%
17  โรงเรียนวัดหนองพะยอม 128 134 - 3 3 0 0 18 18 0 0 0 0 107 113 -0.74%
18  โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 176 177 - 7 8 5 3 22 22 12 9 27 25 103 110 -3.63%
19  โรงเรียนวัดหนองขานาง 85 85 - 1 1 1 1 8 8 1 1 1 1 73 73 0.00%
20  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 73 74 - 6 6 1 1 20 20 0 0 0 0 46 47 -0.50%
21  โรงเรียนวัดสระโคล่ 193 202 - 0 0 14 4 4 4 10 5 0 0 165 189 -8.07%
22  โรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) 62 62 - 2 2 0 0 7 7 4 4 4 4 45 45 0.00%
23  โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 788 788 - 66 58 38 33 116 121 104 100 105 107 359 369 -1.27%
24  โรงเรียนวัดศรีวนาราม 66 66 - 9 9 1 1 6 6 2 2 1 1 47 47 0.00%
25  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) 145 144 - 12 12 18 18 35 35 6 6 7 7 67 66 0.38%
26  โรงเรียนวัดวังแร่ 79 78 - 3 3 2 1 5 4 1 1 1 1 67 68 -2.37%
27  โรงเรียนวัดวังเป็ด 111 114 - 16 15 37 39 20 21 15 15 15 15 8 9 -0.68%
28  โรงเรียนวัดวังอิทก 73 69 - 2 2 2 1 5 4 0 0 0 0 64 62 -2.19%
29  โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 58 58 - 7 7 5 4 3 3 6 5 1 4 36 35 1.73%
30  โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 229 229 - 10 8 11 11 50 50 0 0 0 0 158 160 -0.87%

หน้าถัดไป