ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 และ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
สพป.สุโขทัย เขต 1

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. การจัดรายการอาหารกลางวัน จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ใช้โปรแกรม
Thai School Lunch
ไม่ใช้โปรแกรม
Thai School Lunch
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 110 110 - 5 5 4 4 3 3 4 4 2 2 92 92 0.00%
2  โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 96 96 - 12 12 5 5 4 4 7 7 0 0 68 68 0.00%
3  โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1939 1942 - 126 126 33 32 172 175 0 0 145 139 1463 1470 -0.25%
4  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 942 940 - 90 89 73 70 90 87 46 43 90 85 553 566 -1.51%
5  โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 200 200 - 12 19 1 2 13 25 0 1 0 0 174 153 10.50%
6  โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465) 77 76 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 76 0.00%
7  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 97 97 - 0 0 0 0 1 1 3 3 3 3 90 90 0.00%
8  โรงเรียนหนองบัวเขาดิน 88 88 - 9 11 8 8 14 6 5 5 5 2 47 56 -10.23%
9  โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 53 53 - 7 7 9 9 1 1 14 14 8 8 14 14 0.00%
10  โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 212 213 - 8 8 4 4 20 20 0 0 2 2 178 179 -0.08%
11  โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 164 164 - 13 13 0 0 11 11 1 1 0 0 139 139 0.00%
12  โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง 46 46 - 2 2 1 1 5 5 2 2 1 1 35 35 0.00%
13  โรงเรียนวัดโบสถ์ 123 124 - 5 8 4 3 12 15 0 0 0 0 102 98 3.90%
14  โรงเรียนวัดเสาหิน 81 81 - 5 5 3 3 9 9 7 7 0 0 57 57 0.00%
15  โรงเรียนวัดเต่าทอง 62 62 - 8 7 0 0 10 11 0 0 0 0 44 44 0.00%
16  โรงเรียนวัดเชตุพน 38 38 - 1 2 0 0 5 3 0 0 0 0 32 33 -2.63%
17  โรงเรียนวัดหางตลาด 165 165 - 4 4 6 6 13 13 0 0 0 0 142 142 0.00%
18  โรงเรียนวัดหนองตาโชติ 45 45 - 1 1 2 2 4 4 1 1 0 0 37 37 0.00%
19  โรงเรียนวัดหนองกก 100 100 - 9 8 2 8 24 23 0 0 0 0 65 61 4.00%
20  โรงเรียนวัดสงฆาราม 57 57 - 6 2 6 1 2 4 4 0 0 0 39 50 -19.30%
21  โรงเรียนวัดศรีเมือง 41 40 - 2 2 1 1 12 12 0 0 0 0 26 25 0.91%
22  โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 104 104 - 11 11 8 8 22 22 5 5 0 0 58 58 0.00%
23  โรงเรียนวัดยางเอน 74 74 - 3 3 0 0 16 16 0 0 0 0 55 55 0.00%
24  โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 176 181 - 5 5 7 3 30 31 2 1 0 0 132 141 -2.90%
25  โรงเรียนวัดปากพระ 202 202 - 0 0 1 1 6 6 0 0 4 4 191 191 0.00%
26  โรงเรียนวัดปรักรัก 105 105 - 4 3 2 1 15 15 1 1 0 0 83 85 -1.90%
27  โรงเรียนวัดทุ่ง 72 72 - 3 0 6 0 11 9 0 0 0 0 52 63 -15.28%
28  โรงเรียนวัดท่าฉนวน 184 184 - 11 11 9 9 12 12 0 0 0 0 152 152 0.00%
29  โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 120 119 - 19 12 10 8 27 27 5 0 1 1 58 71 -11.33%
30  โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 71 71 - 0 8 0 2 17 17 4 2 0 1 50 41 12.67%

หน้าถัดไป