ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 และ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. การจัดรายการอาหารกลางวัน จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ใช้โปรแกรม
Thai School Lunch
ไม่ใช้โปรแกรม
Thai School Lunch
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙(บ้านแม่สุยะ) 182 182 - 6 8 2 1 8 11 0 0 0 0 166 162 2.20%
2  โรงเรียนเสรีวิทยา 101 101 - 11 8 10 8 17 10 11 16 19 18 33 41 -7.92%
3  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 88 88 - 4 2 5 22 6 8 5 3 5 0 63 53 11.36%
4  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย 187 187 - 19 17 13 14 20 21 32 31 33 35 70 69 0.53%
5  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 187 187 - - 25 45 40 40 55 35 25 25 42 42 0 0 0.00%
6  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 184 184 - 13 17 19 22 5 3 32 39 24 9 91 94 -1.63%
7  โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 708 708 - 29 32 21 22 65 73 50 54 54 59 489 468 2.97%
8  โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) 104 104 - - 6 4 5 8 3 4 1 1 0 1 89 86 2.89%
9  โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) 458 458 - 26 37 27 33 10 34 13 33 20 32 362 289 15.94%
10  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 646 646 - 12 18 31 16 22 24 0 0 0 0 581 588 -1.08%
11  โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 274 274 - 12 6 12 9 42 44 24 15 26 24 158 176 -6.57%
12  โรงเรียนห้วยต้นนุ่นวิทยา 47 47 - 4 2 3 1 4 4 0 0 0 0 36 40 -8.51%
13  โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 157 157 - 6 6 3 3 0 1 4 2 3 0 141 145 -2.55%
14  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 98 98 - 4 4 13 13 3 5 2 1 0 0 76 75 1.02%
15  โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ 71 70 - 17 23 25 3 17 5 1 0 0 0 11 39 -40.22%
16  โรงเรียนปางตองประชาสรรค์ 87 73 - 3 2 8 4 9 4 1 0 0 0 66 63 -10.44%
17  โรงเรียนบ้านไม้สะเป่ 62 62 - 2 0 4 3 3 4 3 0 0 0 50 55 -8.06%
18  โรงเรียนบ้านไม้ซางหนาม 25 25 - 2 2 1 1 4 4 2 2 1 1 15 15 0.00%
19  โรงเรียนบ้านไทรงาม 54 59 - - 5 5 7 8 5 5 0 0 0 0 37 41 -0.97%
20  โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย 52 52 - 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 43 52 -17.31%
21  โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ 81 81 - 4 4 9 9 5 5 3 3 3 3 57 57 0.00%
22  โรงเรียนบ้านใหม่ 114 114 - 4 7 1 0 10 18 5 7 8 18 86 64 19.30%
23  โรงเรียนบ้านในสอย 221 219 - 5 2 12 10 16 17 0 0 0 0 188 190 -1.69%
24  โรงเรียนบ้านโป่งสา 82 82 - 1 1 3 3 11 11 0 0 0 0 67 67 0.00%
25  โรงเรียนบ้านแม่โข่จู 42 42 - 2 0 0 0 3 3 0 0 0 0 37 39 -4.76%
26  โรงเรียนบ้านแม่โกปี่ 57 57 - 10 0 5 1 0 0 3 0 0 0 39 56 -29.83%
27  โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ 45 45 - 1 1 2 1 3 2 1 0 0 0 38 41 -6.67%
28  โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 81 81 - 7 14 11 13 2 14 4 20 3 20 54 0 66.67%
29  โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 39 39 - 2 1 0 1 2 2 0 1 0 0 35 34 2.56%
30  โรงเรียนบ้านแม่อูคอ 62 62 - 5 4 9 8 6 6 1 1 4 4 37 39 -3.22%

หน้าถัดไป