ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 และ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
สพป.ลำพูน เขต 2

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. การจัดรายการอาหารกลางวัน จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ใช้โปรแกรม
Thai School Lunch
ไม่ใช้โปรแกรม
Thai School Lunch
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง) 55 0 - 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 48 0 -12.73%
2  โรงเรียนอนุบาลวังดิน 414 412 - 28 28 16 16 13 13 9 9 8 8 340 338 0.09%
3  โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 243 243 - 48 38 21 18 14 14 24 24 4 4 132 145 -5.35%
4  โรงเรียนวัดหนองยวง 48 47 - 8 6 4 3 5 5 0 0 0 0 31 33 -5.63%
5  โรงเรียนวัดวังหลวง 126 126 - 2 2 7 7 9 3 0 9 0 10 108 95 10.31%
6  โรงเรียนวัดวังสะแกง 47 47 - 1 1 1 1 11 11 1 1 0 0 33 33 0.00%
7  โรงเรียนวัดร้องธาร 32 32 - 0 0 0 0 7 7 1 1 0 0 24 24 0.00%
8  โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง 45 45 - 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 42 42 0.00%
9  โรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 89 89 - 9 9 16 16 13 13 2 2 1 1 48 48 0.00%
10  โรงเรียนบ้านไม้สลี 82 82 - 4 4 1 1 6 8 0 0 0 0 71 69 2.44%
11  โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 50 50 - 3 3 0 0 5 5 0 0 0 0 42 42 0.00%
12  โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 75 75 - 7 7 7 7 3 3 14 14 6 6 38 38 0.00%
13  โรงเรียนบ้านโฮ่ง 101 101 - 12 9 7 4 6 5 0 5 0 0 76 78 -1.98%
14  โรงเรียนบ้านโป่งแดง 170 170 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 168 170 -1.18%
15  โรงเรียนบ้านแม่แสม 50 50 - 0 0 0 0 4 3 1 1 4 4 41 42 -2.00%
16  โรงเรียนบ้านแม่แนต 52 52 - 14 7 0 1 0 3 0 4 0 0 38 37 1.93%
17  โรงเรียนบ้านแม่เทย 187 187 - 12 8 10 6 11 8 14 8 9 8 131 149 -9.63%
18  โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) 91 89 - 5 5 5 5 12 11 0 0 0 0 69 68 -0.58%
19  โรงเรียนบ้านแม่ลาน 71 71 - 2 1 7 7 9 8 0 0 0 0 53 55 -2.81%
20  โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง 71 71 - 1 1 2 1 3 2 1 1 0 0 64 66 -2.82%
21  โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน 53 53 - 8 8 13 13 2 2 8 8 2 2 20 20 0.00%
22  โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 191 191 - 17 17 28 28 10 10 17 17 10 10 109 109 0.00%
23  โรงเรียนบ้านแม่บอน 27 28 - 5 5 5 6 11 11 2 2 0 0 4 4 0.52%
24  โรงเรียนบ้านแม่กองวะ 35 36 - 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 34 35 -0.08%
25  โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 139 139 - 5 5 3 3 11 7 6 3 0 0 114 121 -5.04%
26  โรงเรียนบ้านฮั่ว 65 65 - 10 7 0 0 0 1 0 0 8 7 47 50 -4.61%
27  โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 183 182 - 16 16 10 10 0 0 1 1 13 13 143 142 0.12%
28  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 76 76 - 3 3 8 5 8 6 0 0 1 1 56 61 -6.58%
29  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 29 29 - 2 2 0 0 4 4 1 1 0 0 22 22 0.00%
30  โรงเรียนบ้านห้วยแหน 81 81 - 1 1 0 0 2 2 2 2 0 0 76 76 0.00%

หน้าถัดไป