ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 และ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. การจัดรายการอาหารกลางวัน จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ใช้โปรแกรม
Thai School Lunch
ไม่ใช้โปรแกรม
Thai School Lunch
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 358 358 - 9 9 9 9 10 11 0 7 0 8 0 0 0.00%
2  โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 86 82 - 9 9 10 10 4 4 0 0 0 0 0 0 0.00%
3  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 157 157 - 11 8 7 7 10 9 8 8 9 9 112 116 -2.55%
4  โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 151 151 - 6 4 12 14 17 14 0 18 0 0 0 79 0.00%
5  โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1022 1024 - 0 226 0 233 0 156 0 134 0 138 1022 137 86.62%
6  โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 407 407 - 22 17 0 0 42 40 31 42 14 18 298 290 1.97%
7  โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 159 160 - 8 7 9 9 9 28 0 0 0 1 133 115 11.78%
8  โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 654 654 - 26 22 24 21 155 152 21 17 11 9 417 433 -2.45%
9  โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203) 250 249 - 13 13 1 1 15 14 4 4 0 0 217 217 -0.35%
10  โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 366 366 - 34 34 21 21 10 9 9 66 50 50 242 186 15.30%
11  โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 35 35 - 1 3 1 2 2 2 1 3 3 4 27 21 17.14%
12  โรงเรียนบ้านไพรพะยอม 84 84 - 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 80 77 3.57%
13  โรงเรียนบ้านไผ่ 98 98 - - 31 29 29 28 15 18 0 0 3 4 0 0 0.00%
14  โรงเรียนบ้านโพนเมือง 21 21 - 3 3 2 2 1 1 1 1 0 0 14 14 0.00%
15  โรงเรียนบ้านโพธิ์แคน 82 81 - 9 9 28 28 18 18 13 0 5 5 0 0 1.10%
16  โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 224 224 - 12 11 7 3 28 26 19 14 35 29 123 141 -8.04%
17  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 47 46 - 4 2 5 4 2 3 0 0 0 0 0 37 -3.83%
18  โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 47 47 - 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 45 45 0.00%
19  โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 26 26 - 10 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
20  โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 44 44 - 4 4 4 3 7 5 0 0 0 0 0 0 0.00%
21  โรงเรียนบ้านโนนสูง 126 126 - 17 15 11 10 14 12 3 3 0 0 81 86 -3.96%
22  โรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 26 26 - 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00%
23  โรงเรียนบ้านโนนลาน 62 62 - 5 3 6 3 3 2 2 2 2 0 44 52 -12.90%
24  โรงเรียนบ้านโนนน้อย 53 53 - 5 5 2 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0.00%
25  โรงเรียนบ้านโนนตุ่น 37 37 - 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00%
26  โรงเรียนบ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 43 43 - 8 5 0 0 3 3 5 3 0 0 27 32 -11.63%
27  โรงเรียนบ้านโนนกลาง 84 84 - 2 0 2 2 3 3 0 0 1 1 0 0 0.00%
28  โรงเรียนบ้านโทะ 150 150 - 24 22 20 22 8 7 12 11 7 9 79 79 0.00%
29  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 163 163 - 29 24 5 5 10 9 0 0 0 0 0 0 -3.68%
30  โรงเรียนบ้านโดด 65 63 - 6 3 2 0 8 8 0 0 0 0 49 52 -7.16%

หน้าถัดไป