การรายงานผลการดำเนินโครงการ (สพป.ชัยภูมิ เขต 3)

ลำดับที่ โรงเรียน

1.

โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา(20 บาท/คน/วัน)

2.

โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน

3.

โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน

4.

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน

5.

โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

1  โรงเรียนโป่งขุนเพชร - -
2  โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร
3  โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร - -
4  โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ กำลังทำ - - -
5  โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย กำลังทำ - - - -
6  โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ - - -
7  โรงเรียนออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) - - -
8  โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต - - - -
9  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 - - - -
10  โรงเรียนหินฝนวิทยาคม - -
11  โรงเรียนหินตั้งพิทยากร
12  โรงเรียนหัวสระวิทยา - - -
13  โรงเรียนหนองประดู่วิทยา - - -
14  โรงเรียนหนองกกสามัคคี - - -
15  โรงเรียนวังใหม่พัฒนา กำลังทำ - - - -
16  โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ - - -
17  โรงเรียนวังกะอาม - - -
18  โรงเรียนรังงามวิทยา กำลังทำ - - - -
19  โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล กำลังทำ - - - -
20  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)
21  โรงเรียนปากจาบวิทยา - - -
22  โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี - - -
23  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา - -
24  โรงเรียนบ้านไทรงาม - - -
25  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี - -
26  โรงเรียนบ้านใหม่นาดี - - -
27  โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก กำลังทำ - - -
28  โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
29  โรงเรียนบ้านโสกคร้อ - -
30  โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย กำลังทำ - - -

หน้าถัดไป