การรายงานผลการดำเนินโครงการ (สพป.เพชรบุรี เขต 1)

ลำดับที่ โรงเรียน

1.

โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา(20 บาท/คน/วัน)

2.

โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน

3.

โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน

4.

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน

5.

โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

1  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) - - -
2  โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี - - - -
3  โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) - - -
4  โรงเรียนวัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์) -
5  โรงเรียนวัดในกลาง - - -
6  โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) กำลังทำ - - - -
7  โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา) - - -
8  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) - - -
9  โรงเรียนวัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา) กำลังทำ - - -
10  โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา)
11  โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง) - - -
12  โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง กำลังทำ - - -
13  โรงเรียนวัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์) - - -
14  โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง) - - -
15  โรงเรียนวัดเกาะแก้ว - - -
16  โรงเรียนวัดอินทาราม - - -
17  โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) กำลังทำ - - -
18  โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) - - -
19  โรงเรียนวัดหนองส้ม - - -
20  โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) -
21  โรงเรียนวัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) กำลังทำ - - - -
22  โรงเรียนวัดสมุทรโคดม
23  โรงเรียนวัดสมุทรธาราม
24  โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร)
25  โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) - - -
26  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
27  โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) - - -
28  โรงเรียนวัดมณีเลื่อน กำลังทำ - - - -
29  โรงเรียนวัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์) กำลังทำ - - - -
30  โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) - - -

หน้าถัดไป