การรายงานผลการดำเนินโครงการ (สพป.พิษณุโลก เขต 3)

ลำดับที่ โรงเรียน

1.

โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา(20 บาท/คน/วัน)

2.

โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน

3.

โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน

4.

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน

5.

โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

1  โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย - -
2  โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา - - -
3  โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง - -
4  โรงเรียนห้วยปลาไหล - - -
5  โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล -
6  โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง -
7  โรงเรียนศึกษากุลบุตร - - -
8  โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา - -
9  โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา - - -
10  โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ -
11  โรงเรียนวัดโบสถ์ - -
12  โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) - - -
13  โรงเรียนวัดเสนาสน์ - - -
14  โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม - - -
15  โรงเรียนวัดเซิงหวาย - - -
16  โรงเรียนวัดเขาน้อย - - -
17  โรงเรียนวัดหินลาด - - -
18  โรงเรียนวัดหางไหล -
19  โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า
20  โรงเรียนวัดหอกลอง - - -
21  โรงเรียนวัดห้วยดั้ง - - -
22  โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง - - -
23  โรงเรียนวัดหนองมะคัง
24  โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) - - -
25  โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม - -
26  โรงเรียนวัดสนามไชย - - -
27  โรงเรียนวัดวังไม้แก่น - - -
28  โรงเรียนวัดวังวน - - -
29  โรงเรียนวัดวังมะด่าน - - -
30  โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม - - -

หน้าถัดไป