การรายงานผลการดำเนินโครงการ (สพป.พิษณุโลก เขต 1)

ลำดับที่ โรงเรียน

1.

โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา(20 บาท/คน/วัน)

2.

โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน

3.

โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน

4.

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน

5.

โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

1  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) - - -
2  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก - - -
3  โรงเรียนสะพานที่ 3 - - -
4  โรงเรียนวัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) - - -
5  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม - - -
6  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม - - -
7  โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว - - -
8  โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ - - -
9  โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ - - -
10  โรงเรียนวัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) - - -
11  โรงเรียนวัดแตน - - -
12  โรงเรียนวัดเนินมะคึก - - -
13  โรงเรียนวัดอินทรีย์ - - -
14  โรงเรียนวัดอรัญญิก - - -
15  โรงเรียนวัดห้วงกระได - - -
16  โรงเรียนวัดหนองอ้อ - - -
17  โรงเรียนวัดหนองพะยอม - - -
18  โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง - - -
19  โรงเรียนวัดหนองขานาง - - -
20  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ - - -
21  โรงเรียนวัดสระโคล่ - - -
22  โรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) - - -
23  โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) - - -
24  โรงเรียนวัดศรีวนาราม - - -
25  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) - - -
26  โรงเรียนวัดวังแร่ - - -
27  โรงเรียนวัดวังเป็ด - - -
28  โรงเรียนวัดวังอิทก - - -
29  โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ - - -
30  โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) - - -

หน้าถัดไป