การรายงานผลการดำเนินโครงการ (สพป.สุโขทัย เขต 1)

ลำดับที่ โรงเรียน

1.

โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา(20 บาท/คน/วัน)

2.

โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน

3.

โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน

4.

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน

5.

โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

1  โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) - -
2  โรงเรียนเชิงคีรี - - - -
3  โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย - - -
4  โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย - - -
5  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย - - -
6  โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) - -
7  โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465) - - -
8  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) - - -
9  โรงเรียนหนองบัวเขาดิน - - -
10  โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) - - -
11  โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) -
12  โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา - - -
13  โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง - - -
14  โรงเรียนวัดโบสถ์ - - -
15  โรงเรียนวัดเสาหิน
16  โรงเรียนวัดเต่าทอง - - -
17  โรงเรียนวัดเชตุพน - - -
18  โรงเรียนวัดหางตลาด - - -
19  โรงเรียนวัดหนองตาโชติ - -
20  โรงเรียนวัดหนองกก - - -
21  โรงเรียนวัดสงฆาราม - - -
22  โรงเรียนวัดศรีเมือง - - -
23  โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) - - -
24  โรงเรียนวัดยางเอน - - -
25  โรงเรียนวัดมุจลินทาราม - - -
26  โรงเรียนวัดปากพระ - - -
27  โรงเรียนวัดปรักรัก - - -
28  โรงเรียนวัดทุ่ง
29  โรงเรียนวัดท่าฉนวน - - -
30  โรงเรียนวัดตาลเตี้ย - -

หน้าถัดไป