การรายงานผลการดำเนินโครงการ (สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1)

ลำดับที่ โรงเรียน

1.

โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา(20 บาท/คน/วัน)

2.

โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน

3.

โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน

4.

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน

5.

โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

1  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙(บ้านแม่สุยะ) - - -
2  โรงเรียนเสรีวิทยา - - -
3  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน - - -
4  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย - - -
5  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า - - -
6  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม - - -
7  โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน - -
8  โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) - - -
9  โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) - - -
10  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า - - -
11  โรงเรียนอนุบาลขุนยวม - - -
12  โรงเรียนห้องเรียนบ้านหัวแม่ลาก๊ะใต้ (รร.เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม) - - - -
13  โรงเรียนห้องเรียนบ้านห้วยไม้ซาง(รร.เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม) - - - -
14  โรงเรียนห้องเรียนบ้านห้วยฟาน (รร.เขตพื้นที่การศึกษาขุนยวม) - - - -
15  โรงเรียนห้วยต้นนุ่นวิทยา - - -
16  โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 -
17  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ - - -
18  โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ กำลังทำ - - -
19  โรงเรียนปางตองประชาสรรค์ - - -
20  โรงเรียนบ้านไม้สะเป่ - -
21  โรงเรียนบ้านไม้ซางหนาม - - -
22  โรงเรียนบ้านไทรงาม - - -
23  โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย - - -
24  โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ - - -
25  โรงเรียนบ้านใหม่ - - -
26  โรงเรียนบ้านในสอย - - -
27  โรงเรียนบ้านโป่งสา - - -
28  โรงเรียนบ้านแม่โข่จู
29  โรงเรียนบ้านแม่โกปี่ -
30  โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ - - -

หน้าถัดไป