การรายงานผลการดำเนินโครงการ (สพป.ลำพูน เขต 2)

ลำดับที่ โรงเรียน

1.

โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา(20 บาท/คน/วัน)

2.

โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน

3.

โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน

4.

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน

5.

โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

1  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง) กำลังทำ - - -
2  โรงเรียนอนุบาลวังดิน - - -
3  โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย - - -
4  โรงเรียนวัดหนองยวง - - -
5  โรงเรียนวัดวังหลวง - - -
6  โรงเรียนวัดวังสะแกง - -
7  โรงเรียนวัดร้องธาร - - -
8  โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง - - -
9  โรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) - - -
10  โรงเรียนบ้านไม้สลี - -
11  โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน - - -
12  โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ - - -
13  โรงเรียนบ้านโฮ่ง - -
14  โรงเรียนบ้านโป่งแดง - - -
15  โรงเรียนบ้านแม่แสม
16  โรงเรียนบ้านแม่แนต
17  โรงเรียนบ้านแม่เทย กำลังทำ - - - -
18  โรงเรียนบ้านแม่หาด - - - -
19  โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) - -
20  โรงเรียนบ้านแม่ลาน
21  โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง - - -
22  โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน
23  โรงเรียนบ้านแม่ป้อก
24  โรงเรียนบ้านแม่บอน - - -
25  โรงเรียนบ้านแม่กองวะ - - -
26  โรงเรียนบ้านเหล่ายาว - - -
27  โรงเรียนบ้านเหล่าดู่ - - - -
28  โรงเรียนบ้านฮั่ว
29  โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
30  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ - - -

หน้าถัดไป