การรายงานผลการดำเนินโครงการ (สพป.ศรีสะเกษ เขต 2)

ลำดับที่ โรงเรียน

1.

โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา(20 บาท/คน/วัน)

2.

โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน

3.

โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน

4.

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน

5.

โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

1  โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)
2  โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ -
3  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
4  โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) - - -
5  โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
6  โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน - -
7  โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด - - -
8  โรงเรียนอนุบาลราษีไศล - -
9  โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203) -
10  โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม
11  โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อย - - -
12  โรงเรียนบ้านไพรพะยอม - - -
13  โรงเรียนบ้านไผ่
14  โรงเรียนบ้านโพนเมือง - -
15  โรงเรียนบ้านโพธิ์แคน
16  โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี - - -
17  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) -
18  โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง - - -
19  โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น
20  โรงเรียนบ้านโนนเค็ง -
21  โรงเรียนบ้านโนนสูง - - -
22  โรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว -
23  โรงเรียนบ้านโนนลาน - -
24  โรงเรียนบ้านโนนน้อย - - -
25  โรงเรียนบ้านโนนตุ่น - - -
26  โรงเรียนบ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) - - -
27  โรงเรียนบ้านโนนกลาง - - -
28  โรงเรียนบ้านโทะ - - -
29  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น - - -
30  โรงเรียนบ้านโดด

หน้าถัดไป