การรายงานผลการดำเนินโครงการ (สพป.ศรีสะเกษ เขต 2)

ลำดับที่ โรงเรียน

1.

โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา(20 บาท/คน/วัน)

2.

โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน

3.

โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน

4.

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน

5.

โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

1  โรงเรียนโรงเรียนบ้านโพนเมือง - -
2  โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)
3  โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ -
4  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
5  โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) - - -
6  โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
7  โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน - -
8  โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด - - -
9  โรงเรียนอนุบาลราษีไศล - -
10  โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203) -
11  โรงเรียนหนองผือ -
12  โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม
13  โรงเรียนส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) - - -
14  โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อย - - -
15  โรงเรียนบ้านไพรพะยอม - - -
16  โรงเรียนบ้านไผ่
17  โรงเรียนบ้านโพธิ์
18  โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี - - -
19  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) -
20  โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง - - -
21  โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น
22  โรงเรียนบ้านโนนเค็ง -
23  โรงเรียนบ้านโนนสูง - - -
24  โรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว -
25  โรงเรียนบ้านโนนลาน - -
26  โรงเรียนบ้านโนนน้อย - - -
27  โรงเรียนบ้านโนนตุ่น - - -
28  โรงเรียนบ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) - - -
29  โรงเรียนบ้านโนนกลาง - - -
30  โรงเรียนบ้านโทะ - - -

หน้าถัดไป