จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย
ร้อยละเปรียบเทียบภาวะโภชนาการ ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน (10 มิถุนายน & 30 กันยายน) 2561

Powered By www.thaieducation.net