ภาวะโภชนาการของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 2561

ลำดับที่ เขต โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย
1 สพป.กระบี่  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 195 198 8 6 13 12 17 16
2 สพป.กระบี่  โรงเรียนบ้านโคกยูง 148 148 8 8 6 6 11 11
3 สพป.กระบี่  โรงเรียนบ้านเขาฝาก 272 268 8 7 11 10 10 8
4 สพป.กระบี่  โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด 154 155 6 6 10 9 10 9
5 สพป.กระบี่  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 118 117 6 7 10 11 14 17
6 สพป.กระบี่  โรงเรียนบ้านทับไทร 97 98 8 13 9 14 19 18
7 สพป.กระบี่  โรงเรียนบ้านควนใต้ 94 95 9 5 5 6 2 7
8 สพป.กระบี่  โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด 126 126 1 3 2 2 6 5
9 สพป.กระบี่  โรงเรียนบ้านคลองนิน 303 304 5 5 5 5 12 12
10 สพป.กระบี่  โรงเรียนบ้านคลองชะมวง 58 58 1 0 4 1 8 8
11 สพป.กาญจนบุรี เขต 1  โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม 227 227 21 34 24 26 43 38
12 สพป.กาญจนบุรี เขต 1  โรงเรียนบ้านแหลมทอง 62 62 4 4 4 4 2 2
13 สพป.กาญจนบุรี เขต 1  โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 134 132 2 2 2 2 2 2
14 สพป.กาญจนบุรี เขต 1  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 125 123 3 3 2 2 12 8
15 สพป.กาญจนบุรี เขต 1  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 105 105 12 9 9 7 11 8
16 สพป.กาญจนบุรี เขต 1  โรงเรียนบ้านน้ำมุด 204 206 12 10 11 8 9 7
17 สพป.กาญจนบุรี เขต 2  โรงเรียนบ้านกระเจา 139 139 14 14 19 19 18 18
18 สพป.กาญจนบุรี เขต 2  โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง 214 214 4 2 14 3 23 4
19 สพป.กาญจนบุรี เขต 2  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 77 77 10 1 10 3 13 14
20 สพป.กาญจนบุรี เขต 3  โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น 181 184 21 20 16 16 10 11
21 สพป.กาญจนบุรี เขต 3  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 145 145 5 5 0 3 5 5
22 สพป.กาญจนบุรี เขต 3  โรงเรียนบ้านปากลําปิล็อก 192 190 17 2 7 5 14 15
23 สพป.กาญจนบุรี เขต 3  โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง 134 134 4 4 10 4 12 13
24 สพป.กาญจนบุรี เขต 4  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 122 122 16 3 27 3 2 2
25 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 27 30 5 4 1 0 5 2
26 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 40 41 1 1 3 3 0 0
27 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  โรงเรียนบ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 45 44 4 3 2 2 2 2
28 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  โรงเรียนหนองบัวนอก 50 50 0 0 0 0 2 0
29 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม 100 99 0 0 0 0 2 2
30 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  โรงเรียนบ้านโพนแพง 240 240 10 8 10 10 16 20
31 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1619 1619 90 72 72 58 80 69
32 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ 17 17 4 4 2 2 0 0
33 สพป.กำแพงเพชร เขต 1  โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 194 195 16 12 5 4 24 28
34 สพป.กำแพงเพชร เขต 1  โรงเรียนบ้านเขาคีริส 82 82 2 2 1 1 2 2
35 สพป.กำแพงเพชร เขต 1  โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 109 109 0 0 0 0 16 16
36 สพป.กำแพงเพชร เขต 1  โรงเรียนบ้านวังทอง 156 155 7 7 22 22 24 24
37 สพป.กำแพงเพชร เขต 1  โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 69 67 1 1 0 0 8 6
38 สพป.กำแพงเพชร เขต 1  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 158 158 3 3 5 4 29 29
39 สพป.กำแพงเพชร เขต 1  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 135 135 6 6 0 0 0 2
40 สพป.กำแพงเพชร เขต 2  โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) 0 128 3 5 3 1 12 10
41 สพป.กำแพงเพชร เขต 2  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 124 0 15 15 14 14 24 25
42 สพป.กำแพงเพชร เขต 2  โรงเรียนอนุบาลวังไทร 0 0 0 0 0 0 0 0
43 สพป.กำแพงเพชร เขต 2  โรงเรียนรอดนิลวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0
44 สพป.กำแพงเพชร เขต 2  โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 0
45 สพป.กำแพงเพชร เขต 2  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 0 0 0 0 0 0 0 0
46 สพป.กำแพงเพชร เขต 2  โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 188 188 11 7 6 4 16 12
47 สพป.ขอนแก่น เขต 1  โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 0 0 0 0 0 0 0 0
48 สพป.ขอนแก่น เขต 1  โรงเรียนบ้านโนนเขวา 0 0 0 0 0 0 0 0
49 สพป.ขอนแก่น เขต 1  โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี 0 0 0 0 0 0 0 0
50 สพป.ขอนแก่น เขต 1  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 23 23 3 3 3 3 2 2
51 สพป.ขอนแก่น เขต 1  โรงเรียนบ้านนาล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0
52 สพป.ขอนแก่น เขต 1  โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย 0 0 0 0 0 0 0 0
53 สพป.ขอนแก่น เขต 1  โรงเรียน บ้านหินลาดวังตอ 0 0 0 0 0 0 0 0
54 สพป.ขอนแก่น เขต 1  โรงเรียนบ้านโนนแต้ 0 0 0 0 0 0 0 0
55 สพป.ขอนแก่น เขต 2  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 137 137 1 1 4 4 6 6
56 สพป.ขอนแก่น เขต 2  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา 101 101 2 2 3 3 1 2
57 สพป.ขอนแก่น เขต 2  โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 874 874 96 85 84 74 48 38
58 สพป.ขอนแก่น เขต 2  โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด 67 62 8 8 6 6 4 4
59 สพป.ขอนแก่น เขต 2  โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 100 90 14 9 9 8 10 9
60 สพป.ขอนแก่น เขต 3  โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 0 0
61 สพป.ขอนแก่น เขต 3  โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา 0 0 0 0 0 0 0 0
62 สพป.ขอนแก่น เขต 3  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0
63 สพป.ขอนแก่น เขต 3  โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 0 0 0 0 0 0 0 0
64 สพป.ขอนแก่น เขต 3  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 0 0 0 0 0 0 0 0
65 สพป.ขอนแก่น เขต 3  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 0 0 0 0 0 0 0 0
66 สพป.ขอนแก่น เขต 3  โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
67 สพป.ขอนแก่น เขต 3  โรงเรียนบ้านศุภชัย 0 0 0 0 0 0 0 0
68 สพป.ขอนแก่น เขต 4  โรงเรียนคำบอนวิทยา 53 53 1 0 1 1 4 4
69 สพป.ขอนแก่น เขต 4  โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง 103 103 25 22 16 14 7 5
70 สพป.ขอนแก่น เขต 5  โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน 114 113 16 13 10 8 7 7
71 สพป.ขอนแก่น เขต 5  โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า 117 117 2 1 1 0 4 3
72 สพป.ขอนแก่น เขต 5  โรงเรียนบ้านโคกสูง 165 165 7 7 12 12 25 25
73 สพป.ขอนแก่น เขต 5  โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 205 205 19 14 7 3 12 12
74 สพป.ขอนแก่น เขต 5  โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 954 954 133 133 52 52 121 121
75 สพป.ขอนแก่น เขต 5  โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 115 115 10 9 8 8 9 11
76 สพป.ขอนแก่น เขต 5  โรงเรียนบ้านยางคำ 255 255 21 20 39 35 43 43
77 สพป.ขอนแก่น เขต 5  โรงเรียนบ้านผาขาม 369 368 31 20 13 6 36 20
78 สพป.ขอนแก่น เขต 5  โรงเรียนบ้านขนวน 230 230 58 43 7 5 14 12
79 สพป.ขอนแก่น เขต 5  โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1032 1032 80 80 86 86 206 206
80 สพป.ขอนแก่น เขต 5  โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ 59 58 4 4 2 2 3 3
81 สพป.ขอนแก่น เขต 5  โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 150 150 9 9 9 9 24 24
82 สพป.จันทบุรี เขต 1  โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน 0 0 0 0 0 0 0 0
83 สพป.จันทบุรี เขต 1  โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง 13 12 6 5 1 1 6 6
84 สพป.จันทบุรี เขต 1  โรงเรียนบ้านวังปลา 0 0 0 0 0 0 0 0
85 สพป.จันทบุรี เขต 1  โรงเรียนบ้านคลองกะพง 0 0 0 0 0 0 0 0
86 สพป.จันทบุรี เขต 2  โรงเรียนบ้านมะขาม 569 567 40 40 49 49 55 55
87 สพป.จันทบุรี เขต 2  โรงเรียนบ้านแหลม 278 278 50 35 41 19 28 26
88 สพป.จันทบุรี เขต 2  โรงเรียนบ้านเขาทอง 128 123 3 5 10 6 12 8
89 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  โรงเรียนสุเหร่าแคราย 192 192 7 7 5 5 26 26
90 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  โรงเรียนวัดพิมพาวาส 301 305 27 13 8 2 6 59
91 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ 78 78 0 1 2 2 3 0
92 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  โรงเรียนบ้านบางข้าว 54 54 12 12 5 5 8 8
93 สพป.ชลบุรี เขต 1  โรงเรียนนาป่ามโนรถ 162 165 17 19 4 2 20 26
94 สพป.ชลบุรี เขต 1  โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 205 205 8 7 16 10 37 34
95 สพป.ชลบุรี เขต 2  โรงเรียน วัดสุวรรณารัญญิกาวาส 248 248 4 1 7 8 18 12
96 สพป.ชลบุรี เขต 2  โรงเรียนบ้านทับร้าง 286 291 12 8 5 5 16 15
97 สพป.ชลบุรี เขต 3  โรงเรียนบ้านบ่อวิน 835 835 55 26 64 49 172 118
98 สพป.ชลบุรี เขต 3  โรงเรียน วัดหนองจับเต่า 587 598 79 1 48 2 106 9
99 สพป.ชัยนาท  โรงเรียนวัดโรงวัว 123 123 13 13 10 7 0 4
100 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม 43 43 5 4 5 5 10 9
101 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  โรงเรียนบ้านโนนเหม่า 248 248 14 10 10 9 25 22
102 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  โรงเรียนบ้านโนนตาด 50 50 4 3 1 1 4 2
103 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  โรงเรียนบ้านนางแดด 145 145 5 3 4 4 4 4
104 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  โรงเรียนคุรุประชานุกูล 316 316 28 23 16 14 11 9
105 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  โรงเรียน บ้านห้วยไผ่ใต้ 52 52 5 5 0 0 4 5
106 สพป.ชัยภูมิ เขต 2  โรงเรียนบ้านโนนสลวย 33 33 0 0 5 5 1 1
107 สพป.ชัยภูมิ เขต 2  โรงเรียนบ้านโคกนกทา 51 50 4 4 4 4 5 6
108 สพป.ชัยภูมิ เขต 2  โรงเรียนบ้านโคกกุง 223 223 44 43 2 2 6 6
109 สพป.ชัยภูมิ เขต 2  โรงเรียนบ้านหัวโสก 68 68 1 1 5 5 5 5
110 สพป.ชัยภูมิ เขต 2  โรงเรียนบ้านห้วยไห 44 46 2 3 5 6 4 4
111 สพป.ชัยภูมิ เขต 2  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 125 122 21 12 14 12 20 8
112 สพป.ชัยภูมิ เขต 2  โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 195 195 1 1 0 0 6 4
113 สพป.ชัยภูมิ เขต 2  โรงเรียนบ้านนาสีดา 162 162 4 7 6 3 12 15
114 สพป.ชัยภูมิ เขต 2  โรงเรียนบ้านดงใต้ 53 53 8 5 6 6 2 2
115 สพป.ชัยภูมิ เขต 3  โรงเรียนบ้านโสกคร้อ 63 61 1 1 1 1 13 13
116 สพป.ชัยภูมิ เขต 3  โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ 58 58 0 0 0 0 3 3
117 สพป.ชัยภูมิ เขต 3  โรงเรียนบ้านดงลาน 80 79 0 0 3 3 5 4
118 สพป.ชุมพร เขต 1  โรงเรียนวัดน้อมถวาย 247 247 26 20 23 23 35 35
119 สพป.ชุมพร เขต 2  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓ 382 378 2 2 10 9 12 12
120 สพป.ชุมพร เขต 2  โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง 172 173 10 10 6 6 22 22
121 สพป.ชุมพร เขต 2  โรงเรียนบ้านวังปลา 284 284 27 19 18 6 68 8
122 สพป.ชุมพร เขต 2  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 119 119 1 1 0 0 0 8
123 สพป.ชุมพร เขต 2  โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 111 111 5 5 5 5 12 18
124 สพป.ชุมพร เขต 2  โรงเรียนบ้านคลองระ 79 79 2 2 14 1 13 20
125 สพป.ชุมพร เขต 2  โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ 171 171 17 14 5 6 13 8
126 สพป.เชียงราย เขต 1  โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 59 59 2 2 0 0 4 4
127 สพป.เชียงราย เขต 1  โรงเรียนบ้านริมลาว 101 101 18 18 13 12 14 14
128 สพป.เชียงราย เขต 1  โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง 54 54 3 3 1 1 1 0
129 สพป.เชียงราย เขต 1  โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง 65 65 1 1 0 0 3 3
130 สพป.เชียงราย เขต 2  โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 123 123 15 13 16 16 14 13
131 สพป.เชียงราย เขต 2  โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 31 31 1 1 1 1 4 4
132 สพป.เชียงราย เขต 2  โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 62 62 7 5 0 0 3 3
133 สพป.เชียงราย เขต 2  โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 164 164 8 2 18 15 12 9
134 สพป.เชียงราย เขต 3  โรงเรียนบ้านผาจี 139 139 12 12 4 6 2 2
135 สพป.เชียงราย เขต 4  โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ 69 69 8 6 5 3 5 3
136 สพป.เชียงราย เขต 4  โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ 126 124 4 4 3 3 6 5
137 สพป.เชียงราย เขต 4  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 57 57 4 4 2 1 5 5
138 สพป.เชียงราย เขต 4  โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม 43 43 0 0 0 0 4 4
139 สพป.เชียงราย เขต 4  โรงเรียนบ้านดอนแยง 81 81 3 3 3 3 2 2
140 สพป.เชียงใหม่ เขต 1  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 598 598 9 8 7 10 75 59
141 สพป.เชียงใหม่ เขต 1  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 412 412 123 119 49 47 90 87
142 สพป.เชียงใหม่ เขต 1  โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 111 111 0 0 17 17 6 6
143 สพป.เชียงใหม่ เขต 2  โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 647 647 65 65 64 64 132 132
144 สพป.เชียงใหม่ เขต 2  โรงเรียนวัดทรายมูล 133 133 8 5 3 3 12 10
145 สพป.เชียงใหม่ เขต 2  โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ 67 67 8 7 0 0 7 5
146 สพป.เชียงใหม่ เขต 3  โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู 159 159 13 13 7 9 15 15
147 สพป.เชียงใหม่ เขต 3  โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 205 205 8 6 6 25 8 6
148 สพป.เชียงใหม่ เขต 3  โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 363 363 10 8 8 6 14 25
149 สพป.เชียงใหม่ เขต 3  โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 412 391 16 15 15 16 21 21
150 สพป.เชียงใหม่ เขต 3  โรงเรียนบ้านเมืองนะ 570 570 108 76 93 90 77 77
151 สพป.เชียงใหม่ เขต 3  โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ฝาง) 101 101 8 3 8 4 10 8
152 สพป.เชียงใหม่ เขต 3  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้(ฝาง) 209 209 16 11 19 16 10 13
153 สพป.เชียงใหม่ เขต 3  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน 169 169 9 7 6 6 3 3
154 สพป.เชียงใหม่ เขต 3  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 185 176 4 1 26 22 16 13
155 สพป.เชียงใหม่ เขต 3  โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 215 215 26 20 4 3 13 11
156 สพป.เชียงใหม่ เขต 3  โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก 389 389 39 39 51 51 18 18
157 สพป.เชียงใหม่ เขต 3  โรงเรียนบ้านม่วงชุม 507 507 16 8 55 55 42 45
158 สพป.เชียงใหม่ เขต 4  โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 266 266 11 10 0 0 7 4
159 สพป.เชียงใหม่ เขต 4  โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง 117 117 0 0 5 4 5 5
160 สพป.เชียงใหม่ เขต 4  โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 183 181 7 3 0 0 19 17
161 สพป.เชียงใหม่ เขต 4  โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ) 280 280 4 3 22 15 15 17
162 สพป.เชียงใหม่ เขต 4  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 188 180 7 2 4 4 18 13
163 สพป.เชียงใหม่ เขต 5  โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ 134 134 24 19 6 5 2 1
164 สพป.เชียงใหม่ เขต 5  โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง 59 59 31 31 0 0 5 8
165 สพป.เชียงใหม่ เขต 5  โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 95 95 0 0 0 0 14 13
166 สพป.เชียงใหม่ เขต 5  โรงเรียนบ้านวังกอง 78 78 7 4 7 4 7 6
167 สพป.เชียงใหม่ เขต 6  โรงเรียนบ้านสบแม่รวม 57 57 3 3 1 2 1 0
168 สพป.เชียงใหม่ เขต 6  โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี 70 70 20 15 8 6 0 0
169 สพป.ตรัง เขต 1  โรงเรียนวัดโหละคล้า 72 71 4 4 2 2 11 11
170 สพป.ตรัง เขต 1  โรงเรียนวัดจอมไตร 0 0 0 0 0 0 0 0
171 สพป.ตรัง เขต 1  โรงเรียนวัดควนวิไล 51 51 0 0 0 0 2 2
172 สพป.ตรัง เขต 1  โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา 0 0 0 0 0 0 0 0
173 สพป.ตรัง เขต 1  โรงเรียนบ้านทุ่งนา(เมือง) 0 0 0 0 0 0 0 0
174 สพป.ตรัง เขต 1  โรงเรียนบ้านด่าน 0 0 0 0 0 0 0 0
175 สพป.ตรัง เขต 1  โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม 0 0 0 0 0 0 0 0
176 สพป.ตรัง เขต 1  โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 131 131 18 10 9 9 16 16
177 สพป.ตรัง เขต 1  โรงเรียนบ้านกลางนา 0 0 0 0 0 0 0 0
178 สพป.ตรัง เขต 2  โรงเรียนบ้านแหลมไทร 208 208 32 32 53 53 48 48
179 สพป.ตรัง เขต 2  โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 126 128 2 1 0 0 6 5
180 สพป.ตรัง เขต 2  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 48 48 7 7 0 0 6 6
181 สพป.ตรัง เขต 2  โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 134 134 0 0 8 7 22 20
182 สพป.ตรัง เขต 2  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 503 503 5 2 6 4 6 4
183 สพป.ตรัง เขต 2  โรงเรียนบ้านควนหนองยาง 48 48 1 1 0 0 2 2
184 สพป.ตรัง เขต 2  โรงเรียนบ้านไสต้นวา 145 145 5 2 1 1 3 3
185 สพป.ตรัง เขต 2  โรงเรียนวัดควนเมา 327 327 19 16 16 12 47 46
186 สพป.ตรัง เขต 2  โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ 92 91 9 9 3 3 6 6
187 สพป.ตรัง เขต 2  โรงเรียนบ้านน้ำพราย 84 84 13 13 10 7 3 3
188 สพป.ตรัง เขต 2  โรงเรียนบ้านหัวหิน 115 116 9 8 2 1 14 14
189 สพป.ตรัง เขต 2  โรงเรียนบ้านโตน 118 121 7 4 5 3 17 9
190 สพป.ตรัง เขต 2  โรงเรียนหาดปากเมง 305 307 14 8 17 12 29 28
191 สพป.ตรัง เขต 2  โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา 127 127 8 5 0 0 6 6
192 สพป.ตรัง เขต 2  โรงเรียนวัดวารีวง 127 128 5 3 4 2 14 7
193 สพป.ตาก เขต 1  โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 171 171 17 14 11 8 12 10
194 สพป.ตาก เขต 1  โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง 135 135 3 3 4 4 16 16
195 สพป.ตาก เขต 2  โรงเรียนบ้านช่องแคบ 140 140 1 0 4 3 4 4
196 สพป.ตาก เขต 2  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 615 615 78 78 78 78 19 19
197 สพป.ตาก เขต 2  โรงเรียนอรุณเมธา 473 473 118 118 173 24 11 150
198 สพป.นครปฐม เขต 1  โรงเรียนบ้านดอนทอง 0 0 0 0 0 0 0 0
199 สพป.นครปฐม เขต 1  โรงเรียนบ้านหนองกะโดน 0 0 0 0 0 0 0 0
200 สพป.นครปฐม เขต 1  โรงเรียนวัดบ้านยาง 102 102 0 0 0 0 4 4
201 สพป.นครปฐม เขต 1  โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 0 0 0 0 0 0 0 0
202 สพป.นครปฐม เขต 2  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔ 111 111 7 11 0 0 23 20
203 สพป.นครปฐม เขต 2  โรงเรียนวัดโพธิ์ 252 250 15 12 8 6 33 29
204 สพป.นครราชสีมา เขต 1  โรงเรียนบ้านพุดซา 90 90 4 4 1 1 11 7
205 สพป.นครราชสีมา เขต 1  โรงเรียนบ้านหนองปรู 305 305 12 23 13 15 4 31
206 สพป.นครราชสีมา เขต 2  โรงเรียนบ้านดอน 56 56 5 1 0 0 7 7
207 สพป.นครราชสีมา เขต 2  โรงเรียนบ้านตะแกรง 0 0 0 0 0 0 0 0
208 สพป.นครราชสีมา เขต 2  โรงเรียนบ้านหนองไทร 52 50 12 12 9 9 5 5
209 สพป.นครราชสีมา เขต 4  โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 168 0 5 0 1 0 1 0
210 สพป.นครราชสีมา เขต 4  โรงเรียนบ้านหนองเบน 200 200 24 8 21 17 11 18
211 สพป.นครราชสีมา เขต 4  โรงเรียนบ้านวังไทร 266 271 33 26 28 22 63 60
212 สพป.นครราชสีมา เขต 5  โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 88 88 7 6 13 10 7 8
213 สพป.นครราชสีมา เขต 5  โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา 83 83 1 1 0 0 10 10
214 สพป.นครราชสีมา เขต 6  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 85 85 0 0 0 0 0 0
215 สพป.นครราชสีมา เขต 6  โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 0 0
216 สพป.นครราชสีมา เขต 6  โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) 101 101 4 4 2 2 14 11
217 สพป.นครราชสีมา เขต 7  โรงเรียนบ้านหนองโสน 49 49 10 9 0 0 0 0
218 สพป.นครราชสีมา เขต 7  โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆประชาบำรุง) 101 103 14 11 4 4 18 16
219 สพป.นครราชสีมา เขต 7  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 44 44 0 0 1 1 15 8
220 สพป.นครราชสีมา เขต 7  โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม 79 79 1 1 3 3 17 17
221 สพป.นครราชสีมา เขต 7  โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 88 88 2 2 0 0 5 5
222 สพป.นครราชสีมา เขต 7  โรงเรียนหนองกุงวันชาติ 69 70 10 10 5 5 1 1
223 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1  โรงเรียนบ้านปากพญา 229 230 13 9 0 10 14 23
224 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 98 98 7 6 7 7 5 5
225 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  โรงเรียนบ้านวังธน 0 0 0 0 0 0 0 0
226 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  โรงเรียนบ้านเขาวง 61 61 0 0 0 0 0 0
227 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  โรงเรียนวัดขนาน 189 193 16 14 23 13 18 18
228 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ 45 42 8 6 4 2 6 6
229 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ 170 173 17 0 9 0 0 0
230 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  โรงเรียนบ้านบางรูป 190 190 37 37 46 46 6 6
231 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  โรงเรียนบ้านบ่อมอง 204 202 32 26 41 31 26 23
232 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 163 164 12 6 8 4 7 6
233 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  โรงเรียนบ้านนา 113 113 2 1 0 0 5 4
234 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 106 104 6 5 1 1 15 13
235 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ 104 104 3 3 4 4 6 6
236 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  โรงเรียนวัดบ้านราม 32 32 6 3 0 0 4 8
237 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 513 513 34 28 22 20 24 20
238 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ 107 107 6 4 9 5 3 2
239 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4  โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 146 146 4 4 0 0 2 3
240 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4  โรงเรียนวัดท้าวโทะ 67 67 1 1 1 1 1 2
241 สพป.นครสวรรค์ เขต 1  โรงเรียนราษฎร์อุทิศ 104 104 3 3 2 2 16 15
242 สพป.นครสวรรค์ เขต 2  โรงเรียนบ้านปางขนุน 0 0 0 0 0 0 0 0
243 สพป.นครสวรรค์ เขต 2  โรงเรียนบ้านชุมม่วง 268 268 22 17 2 2 3 22
244 สพป.นครสวรรค์ เขต 2  โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 0 0 0 0 0 0 0 0
245 สพป.นครสวรรค์ เขต 2  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 209 209 21 19 15 14 30 26
246 สพป.นครสวรรค์ เขต 3  โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ 66 66 6 6 0 0 8 9
247 สพป.นครสวรรค์ เขต 3  โรงเรียนวัดช่องแกระ 0 0 0 0 0 0 0 0
248 สพป.นครสวรรค์ เขต 3  โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 0
249 สพป.นราธิวาส เขต 1  โรงเรียนบ้านตามุง 130 130 35 31 8 6 4 4
250 สพป.นราธิวาส เขต 1  โรงเรียนบ้านทอน 524 524 118 89 51 20 6 37
251 สพป.นราธิวาส เขต 1  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) 409 411 76 72 59 55 63 63
252 สพป.นราธิวาส เขต 1  โรงเรียนบ้านสาคร 281 282 27 12 33 34 7 7
253 สพป.นราธิวาส เขต 2  โรงเรียนราชภักดี 109 109 26 20 16 16 48 54
254 สพป.นราธิวาส เขต 2  โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ 133 133 19 12 11 10 15 15
255 สพป.นราธิวาส เขต 2  โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 406 406 75 48 72 67 14 15
256 สพป.นราธิวาส เขต 2  โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 113 113 17 17 16 18 3 3
257 สพป.นราธิวาส เขต 2  โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ 213 213 29 29 29 29 4 4
258 สพป.นราธิวาส เขต 3  โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา 197 197 29 29 37 37 0 0
259 สพป.นราธิวาส เขต 3  โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 418 418 47 39 7 0 6 7
260 สพป.สมุทรปราการ เขต 2  โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 846 846 23 16 14 5 60 49
261 สพป.สมุทรปราการ เขต 2  โรงเรียนวัดกาหลง 75 75 2 2 0 0 4 4
262 สพป.ปทุมธานี เขต 2  โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล 103 103 4 8 13 13 20 17
263 สพป.ปทุมธานี เขต 2  โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา 195 195 4 3 5 4 7 6
264 สพป.ปทุมธานี เขต 2  โรงเรียนวัดพวงแก้ว 186 186 16 13 10 8 13 10
265 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) 114 118 0 1 1 1 17 20
266 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  โรงเรียนวัดบางซ้ายใน 149 146 7 11 6 10 5 9
267 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา 48 48 1 1 0 0 5 5
268 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 83 83 3 3 0 1 3 9
269 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  โรงเรียนคอตัน 98 98 8 1 1 0 5 10
270 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  โรงเรียนราษฎร์บํารุง 157 156 16 33 18 19 5 13
271 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 89 89 8 2 3 0 0 9
272 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 104 104 0 0 0 0 12 12
273 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม 177 177 1 0 0 0 11 10
274 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  โรงเรียนวัดสนามไชย 139 133 9 11 2 2 12 12
275 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  โรงเรียนวัดยม 167 167 12 1 3 0 7 15
276 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 182 181 7 5 4 3 11 19
277 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 557 557 113 17 0 2 211 65
278 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  โรงเรียนวัดบางเคียน 169 164 16 4 7 1 4 8
279 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 85 85 10 4 0 5 0 7
280 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ 65 64 0 0 0 0 8 6
281 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  โรงเรียนวัดหัวเวียง 134 133 0 0 0 0 3 3
282 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 37 37 1 1 1 1 0 0
283 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  โรงเรียนวัดเชิงท่า 100 99 3 18 11 7 2 19
284 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  โรงเรียนวัดเปรมปรีชา 81 81 3 3 4 2 11 6
285 สพป.ลพบุรี เขต 1  โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร 85 85 7 7 0 0 8 8
286 สพป.ลพบุรี เขต 1  โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 112 113 5 10 5 5 0 4
287 สพป.ลพบุรี เขต 1  โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 182 184 3 4 9 9 31 34
288 สพป.ลพบุรี เขต 2  โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร 97 97 14 14 7 7 16 16
289 สพป.ลพบุรี เขต 2  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) 116 114 16 12 2 2 16 6
290 สพป.สระบุรี เขต 1  โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก 167 0 2 0 0 0 3 0
291 สพป.สระบุรี เขต 1  โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ 120 117 0 0 3 3 18 18
292 สพป.สระบุรี เขต 2  โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 180 179 5 2 0 0 10 8
293 สพป.สระบุรี เขต 2  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 148 150 19 17 0 0 17 7
294 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1  โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1750 1750 110 100 0 0 261 270
295 สพป.สระแก้ว เขต 1  โรงเรียนบ้านคลองอุดม 85 85 3 3 6 6 5 5
296 สพป.สระแก้ว เขต 1  โรงเรียนวนาสงเคราะห์ 72 69 0 0 0 0 0 0
297 สพป.สระแก้ว เขต 1  โรงเรียนวังไผ่ 76 76 12 3 18 5 6 6
298 สพป.สระแก้ว เขต 1  โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 156 156 1 0 11 7 20 19
299 สพป.สระแก้ว เขต 1  โรงเรียนวังจระเข้ 115 115 10 10 0 0 7 7
300 สพป.สระแก้ว เขต 2  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 82 79 6 4 2 0 5 5
301 สพป.สระแก้ว เขต 2  โรงเรียนบ้านคลองวัว 74 74 7 6 5 5 4 4
302 สพป.สระแก้ว เขต 2  โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา 204 205 35 10 10 10 21 11
303 สพป.สระแก้ว เขต 2  โรงเรียนบ้านหนองแอก 170 174 12 9 4 2 12 10
304 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 102 102 3 3 8 8 9 9
305 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  โรงเรียนบ้านหนองเพชร 0 0 0 0 0 0 0 0
306 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ 32 36 5 8 7 7 7 7
307 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
308 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  โรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อย 47 47 1 1 1 1 2 2
309 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี(ห้วยราช) 299 299 12 10 9 8 20 17
310 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  โรงเรียนบ้านโคกรัง 127 127 3 2 12 8 4 2
311 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  โรงเรียนบ้านโคกกี่ 64 64 8 6 14 14 9 0
312 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  โรงเรียนบ้านบุญช่วย 188 188 11 11 10 10 21 21
313 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3  โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 62 62 10 10 0 0 8 7
314 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 69 69 10 12 4 2 2 3
315 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 146 147 5 1 2 1 18 24
316 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3  โรงเรียนวัดห้วยหิน 77 77 0 0 0 0 6 6
317 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 149 149 1 0 1 2 17 13
318 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 79 81 17 11 14 11 1 0
319 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 146 146 47 43 14 13 10 10
320 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  โรงเรียนบ้านสระบัว(คูเมือง) 50 50 0 0 0 0 8 8
321 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  โรงเรียนบ้านปลัดมุม 143 147 20 11 1 0 6 0
322 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  โรงเรียนบ้านหนองไทร 102 102 2 2 0 0 4 4
323 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา 44 44 3 3 1 0 4 5
324 สพป.สุรินทร์ เขต 1  โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 71 71 5 5 9 9 1 1
325 สพป.สุรินทร์ เขต 1  โรงเรียนบ้านทวารไพร 186 189 12 13 2 4 18 18
326 สพป.สุรินทร์ เขต 1  โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 260 260 4 6 5 6 18 18
327 สพป.สุรินทร์ เขต 2  โรงเรียนบ้านช่องยางชุม 147 147 6 6 14 14 13 13
328 สพป.สุรินทร์ เขต 2  โรงเรียนบ้านม่วงหมาก 54 54 5 5 1 1 1 1
329 สพป.สุรินทร์ เขต 2  โรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม 71 69 5 5 5 5 3 4
330 สพป.สุรินทร์ เขต 2  โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม 94 94 5 5 6 6 7 8
331 สพป.สุรินทร์ เขต 2  โรงเรียนบ้านโนนทราย 61 61 6 2 1 1 3 2
332 สพป.สุรินทร์ เขต 2  โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล 74 74 2 2 2 2 4 4
333 สพป.สุรินทร์ เขต 2  โรงเรียนบ้านยางกระจับ 188 187 20 19 6 6 10 10
334 สพป.สุรินทร์ เขต 2  โรงเรียนบ้านเมืองแก 143 142 3 3 8 8 17 19
335 สพป.สุรินทร์ เขต 2  โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 85 81 9 13 2 5 7 10
336 สพป.สุรินทร์ เขต 2  โรงเรียนบ้านกาพระ 97 97 16 16 10 10 12 12
337 สพป.สุรินทร์ เขต 2  โรงเรียนบ้านชายทุ่ง 65 66 8 6 1 1 4 4
338 สพป.สุรินทร์ เขต 2  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 54 54 11 8 4 4 3 3
339 สพป.สุรินทร์ เขต 2  โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ 152 152 24 13 7 5 9 8
340 สพป.สุรินทร์ เขต 3  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3 126 126 10 2 3 2 14 9
341 สพป.สุรินทร์ เขต 3  โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 296 296 13 12 16 16 10 10
342 สพป.สุรินทร์ เขต 3  โรงเรียนบ้านบุอันโนง 85 85 3 3 3 3 0 0
343 สพป.สุรินทร์ เขต 3  โรงเรียนบ้านมหาชัย 61 61 2 0 5 4 6 5
344 สพป.สุรินทร์ เขต 3  โรงเรียนบ้านโชค(บัวเชด) 158 158 2 2 12 10 7 6
345 สพป.สุรินทร์ เขต 3  โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 233 234 29 24 27 25 23 22
346 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี 48 47 1 1 0 0 1 1
347 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง 76 77 11 8 1 1 7 9
348 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  โรงเรียนบ้านโพนแดง 53 53 0 0 2 0 3 3
349 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  โรงเรียนบ้านอีต้อม 81 81 2 2 2 2 5 4
350 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  โรงเรียนบ้านหนองกก 71 73 3 2 1 2 2 2
351 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  โรงเรียนบ้านโกทา 138 138 3 3 3 1 8 8
352 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  โรงเรียนบ้านโดด 65 63 6 3 2 0 8 8
353 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 157 157 11 8 7 7 10 9
354 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  โรงเรียนบ้านแข้ 89 89 1 1 0 0 5 6
355 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  โรงเรียนบ้านจิก 128 128 1 0 1 1 11 11
356 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๔ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 122 124 16 9 6 4 10 11
357 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  โรงเรียนบ้านกันตรวจ 88 88 2 5 7 7 3 3
358 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 156 156 17 20 10 10 5 5
359 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503) 90 90 20 12 0 1 8 8
360 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  โรงเรียนบ้านพรทิพย์ 33 31 3 4 2 5 1 1
361 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 62 61 0 0 0 0 0 0
362 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 95 93 12 9 10 9 1 2
363 สพป.อุบลราชธานี เขต 3  โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 129 128 5 5 3 3 12 13
364 สพป.อุบลราชธานี เขต 3  โรงเรียนบ้านดอนพันชาด 68 68 1 1 0 0 7 7
365 สพป.อุบลราชธานี เขต 3  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข 151 151 18 18 10 10 11 11
366 สพป.อุบลราชธานี เขต 3  โรงเรียนบ้านอ่างหินน้อย 51 50 8 6 4 4 0 1
367 สพป.อุบลราชธานี เขต 3  โรงเรียนบ้านแก่งกบ 64 64 4 2 4 2 5 1
368 สพป.อุบลราชธานี เขต 3  โรงเรียนบ้านโนนกาหลง 167 167 5 4 3 3 3 4
369 สพป.อุบลราชธานี เขต 3  โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส 133 133 20 17 21 21 16 15
370 สพป.อุบลราชธานี เขต 3  โรงเรียนบ้านดอนตะลี 197 197 21 25 13 26 10 6
371 สพป.อุบลราชธานี เขต 5  โรงเรียนพิชัยศึกษา 100 100 12 6 6 6 7 4
372 สพป.อุบลราชธานี เขต 5  โรงเรียนบ้านแสนสุข 155 157 27 8 11 4 11 12
373 สพป.อุบลราชธานี เขต 5  โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 243 244 17 16 25 21 18 24
374 สพป.ยโสธร เขต 1  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 78 76 8 8 6 6 9 9
375 สพป.ยโสธร เขต 1  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 55 55 0 6 0 2 0 0
376 สพป.ยโสธร เขต 1  โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง) 47 47 1 0 1 1 1 1
377 สพป.ยโสธร เขต 1  โรงเรียนบ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) 118 120 9 9 9 9 5 5
378 สพป.ยโสธร เขต 1  โรงเรียนบ้านพลไว 108 108 3 0 1 0 16 15
379 สพป.ยโสธร เขต 1  โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 94 95 5 5 0 0 8 8
380 สพป.ยโสธร เขต 1  โรงเรียนกุดพันเขียว 90 90 4 3 2 2 2 2
381 สพป.ยโสธร เขต 1  โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม 53 53 2 0 4 3 2 3
382 สพป.ยโสธร เขต 2  โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 137 137 2 2 0 0 0 3
383 สพป.ยโสธร เขต 2  โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี 99 99 23 23 4 4 0 0
384 สพป.ยโสธร เขต 2  โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 137 137 8 8 0 0 5 5
385 สพป.ยโสธร เขต 2  โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย 209 211 25 25 8 8 18 17
386 สพป.ยโสธร เขต 2  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 13 14 3 4 2 2 6 6
387 สพป.อำนาจเจริญ  โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 281 279 20 15 10 8 9 5
388 สพป.อำนาจเจริญ  โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 21 21 3 2 3 1 0 0
389 สพป.อำนาจเจริญ  โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 144 144 20 7 6 13 4 8
390 สพป.อำนาจเจริญ  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 90 90 10 7 0 0 5 5
391 สพป.อำนาจเจริญ  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 35 35 1 1 2 1 0 0
392 สพป.อำนาจเจริญ  โรงเรียนบ้านชะแงะ 65 65 5 4 2 2 7 5
393 สพป.อำนาจเจริญ  โรงเรียนบ้านกุงชัย 124 124 6 6 4 4 5 5
394 สพป.บึงกาฬ  โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 286 287 36 36 32 32 41 41
395 สพป.บึงกาฬ  โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ 55 55 9 9 9 9 5 5
396 สพป.บึงกาฬ  โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ 81 81 19 12 13 8 3 1
397 สพป.บึงกาฬ  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 150 150 19 16 12 12 10 10
398 สพป.บึงกาฬ  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 43 43 1 1 6 5 1 1
399 สพป.บึงกาฬ  โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม 66 63 0 0 0 0 2 2
400 สพป.บึงกาฬ  โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 158 164 5 4 8 8 5 4
401 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 105 105 0 0 0 0 0 0
402 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  โรงเรียนบ้านแกท่าวารี 76 76 6 6 3 3 4 4
403 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 112 112 0 0 4 2 15 12
404 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2  โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร 66 70 0 0 2 2 7 7
405 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 182 184 41 36 0 0 8 6
406 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2  โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 147 0 6 0 3 0 4 0
407 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2  โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง 37 37 2 2 0 0 6 6
408 สพป.อุดรธานี เขต 1  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ 61 61 8 8 4 4 9 9
409 สพป.อุดรธานี เขต 1  โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย 202 212 8 7 15 13 5 5
410 สพป.อุดรธานี เขต 1  โรงเรียนบ้านหินโงม 158 156 0 0 0 0 0 0
411 สพป.อุดรธานี เขต 1  โรงเรียนบ้านนาคลอง 85 0 6 0 6 0 2 0
412 สพป.อุดรธานี เขต 1  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 96 97 17 17 8 8 9 9
413 สพป.อุดรธานี เขต 1  โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน 76 76 5 5 6 3 12 12
414 สพป.อุดรธานี เขต 1  โรงเรียนบ้านยางซอง 122 120 13 7 13 7 18 18
415 สพป.อุดรธานี เขต 1  โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี 133 117 3 3 5 5 10 10
416 สพป.อุดรธานี เขต 2  โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 82 81 4 2 0 0 10 10
417 สพป.อุดรธานี เขต 2  โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 120 119 0 0 3 3 6 6
418 สพป.อุดรธานี เขต 2  โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา 144 144 1 1 4 4 18 18
419 สพป.อุดรธานี เขต 2  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 94 94 3 2 3 2 10 8
420 สพป.อุดรธานี เขต 2  โรงเรียนบ้านคำจวง 51 51 9 8 0 0 4 3
421 สพป.อุดรธานี เขต 2  โรงเรียนบ้านท่ายม 87 87 18 11 0 0 6 6
422 สพป.อุดรธานี เขต 2  โรงเรียนบ้านดูนเลา 65 65 2 3 4 6 3 8
423 สพป.อุดรธานี เขต 2  โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 79 79 8 8 2 2 9 9
424 สพป.อุดรธานี เขต 2  โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง 72 72 2 2 3 3 3 6
425 สพป.อุดรธานี เขต 3  โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ 79 80 0 0 0 0 3 3
426 สพป.อุดรธานี เขต 3  โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก 131 130 13 5 11 5 6 7
427 สพป.อุดรธานี เขต 3  โรงเรียนบ้านนาดี(หนองหาน) 76 76 6 5 17 18 16 17
428 สพป.อุดรธานี เขต 3  โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา 193 193 21 21 15 15 13 13
429 สพป.อุดรธานี เขต 3  โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ 1348 1350 120 114 91 91 246 237
430 สพป.อุดรธานี เขต 3  โรงเรียนบ้านดงพัฒนา 64 63 5 5 3 2 6 6
431 สพป.อุดรธานี เขต 3  โรงเรียนอนุบาลไชยวาน 394 394 35 35 31 31 33 33
432 สพป.อุดรธานี เขต 4  โรงเรียนบ้านนาหลวง 105 105 12 8 2 2 1 1
433 สพป.อุดรธานี เขต 4  โรงเรียนบ้านขัวล้อ 81 81 1 1 2 2 4 4
434 สพป.อุดรธานี เขต 4  โรงเรียนบ้านนาคำ 53 53 1 1 2 2 4 3
435 สพป.อุดรธานี เขต 4  โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ 137 0 8 0 8 0 3 0
436 สพป.อุดรธานี เขต 4  โรงเรียนบ้านน้ำทรง 63 63 1 0 1 1 1 0
437 สพป.อุดรธานี เขต 4  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) 101 101 14 8 6 4 13 8
438 สพป.เลย เขต 1  โรงเรียนบ้านห้วยนา 104 104 2 2 2 2 0 1
439 สพป.เลย เขต 1  โรงเรียนบ้านโพนทอง 99 99 13 13 1 1 6 10
440 สพป.เลย เขต 1  โรงเรียนบ้านคกไผ่ 52 52 1 0 1 1 9 9
441 สพป.เลย เขต 1  โรงเรียนบ้านน้ำมี 38 38 3 2 0 0 1 1
442 สพป.เลย เขต 2  โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 97 97 0 0 0 0 4 4
443 สพป.เลย เขต 2  โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 169 171 18 18 28 28 13 13
444 สพป.เลย เขต 2  โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว 214 214 0 0 12 12 22 22
445 สพป.เลย เขต 2  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 153 153 10 9 12 11 10 9
446 สพป.เลย เขต 3  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 29 29 4 3 4 3 5 5
447 สพป.หนองคาย เขต 1  โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา 127 127 13 13 4 4 6 6
448 สพป.หนองคาย เขต 1  โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 129 129 3 3 0 0 14 14
449 สพป.มหาสารคาม เขต 1  โรงเรียนบ้านศาลา 43 44 2 1 0 0 0 0
450 สพป.มหาสารคาม เขต 1  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 31 30 0 0 0 0 3 3
451 สพป.มหาสารคาม เขต 1  โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ 137 134 5 1 0 0 4 2
452 สพป.มหาสารคาม เขต 1  โรงเรียนบ้านเอียด 95 95 6 6 7 7 10 10
453 สพป.มหาสารคาม เขต 1  โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง 63 63 1 1 0 0 2 2
454 สพป.มหาสารคาม เขต 1  โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 43 43 5 6 4 4 2 2
455 สพป.มหาสารคาม เขต 1  โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 105 105 6 6 9 9 1 1
456 สพป.มหาสารคาม เขต 1  โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง 85 85 1 1 3 3 1 1
457 สพป.มหาสารคาม เขต 2  โรงเรียนบ้านโคกเต่า 63 63 1 1 2 2 7 7
458 สพป.มหาสารคาม เขต 3  โรงเรียนบ้านกุดจอก 18 18 0 0 0 0 0 0
459 สพป.มหาสารคาม เขต 3  โรงเรียนบ้านวังกุง 160 160 12 30 6 12 0 13
460 สพป.มหาสารคาม เขต 3  โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง 250 250 21 25 4 5 14 9
461 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์) 40 40 1 1 2 2 0 0
462 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  โรงเรียนบ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 51 51 0 0 0 0 2 2
463 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ 32 31 1 0 0 0 3 2
464 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด 118 118 3 2 1 1 6 5
465 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 92 88 9 8 4 3 16 15
466 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  โรงเรียนบ้านสองชั้น 97 97 15 12 8 5 0 0
467 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก 125 125 7 7 4 4 3 3
468 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 81 81 5 4 0 0 9 6
469 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  โรงเรียนบ้านหนองพลับ 58 58 10 10 16 16 10 10
470 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 140 0 8 0 5 0 21 0
471 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  โรงเรียนบ้านยางเลิง 73 73 0 0 0 0 0 0
472 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  โรงเรียนบ้านนานวลราษฎร์นิยม 73 73 39 39 2 1 7 7
473 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา 120 120 8 2 10 5 12 9
474 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  โรงเรียนบ้านดอกไม้ 40 40 0 5 0 0 5 0
475 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  โรงเรียนบ้านคำพระ 41 41 0 0 0 0 2 2
476 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 166 166 23 22 8 8 23 23
477 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี 98 98 8 8 4 4 8 10
478 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง 85 85 8 8 5 5 3 3
479 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3  โรงเรียนบ้านปากช่อง 105 105 0 0 0 0 1 1
480 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3  โรงเรียนบ้านนาเมือง 60 60 0 0 0 0 0 0
481 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3  โรงเรียนบ้านทรายมูล 74 74 10 7 13 12 4 3
482 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3  โรงเรียนบ้านคำโพนสูง 113 113 8 6 7 4 12 8
483 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3  โรงเรียนบ้านกุดขุ่น 81 81 12 12 20 20 24 24
484 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3  โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ 71 71 5 5 2 2 3 3
485 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3  โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า 102 102 1 0 2 2 4 6
486 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 59 58 5 3 2 2 8 8
487 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3  โรงเรียนบ้านโสกเตย 50 51 2 2 1 1 0 0
488 สพป.สกลนคร เขต 1  โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 168 165 21 20 23 12 10 10
489 สพป.สกลนคร เขต 1  โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 472 476 42 40 15 15 42 28
490 สพป.สกลนคร เขต 2  โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ 140 140 6 3 2 2 13 7
491 สพป.สกลนคร เขต 2  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 94 94 4 3 0 0 2 0
492 สพป.สกลนคร เขต 2  โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ 70 70 7 3 2 2 2 2
493 สพป.สกลนคร เขต 2  โรงเรียนบ้านตาลเลียน 179 179 5 4 5 6 20 23
494 สพป.สกลนคร เขต 2  โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน 142 142 5 10 4 7 5 6
495 สพป.สกลนคร เขต 2  โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ 58 48 10 10 6 6 4 4
496 สพป.สกลนคร เขต 2  โรงเรียนบ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น 52 52 4 4 2 2 3 3
497 สพป.สกลนคร เขต 3  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 219 219 12 12 29 29 6 6
498 สพป.สกลนคร เขต 3  โรงเรียนบ้านจาร 89 88 0 0 2 3 0 1
499 สพป.สกลนคร เขต 3  โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 66 66 1 1 3 3 2 2
500 สพป.นครพนม เขต 1  โรงเรียนนางามวิทยาคาร 114 0 9 0 8 0 6 0
501 สพป.นครพนม เขต 1  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 83 0 0 0 0 0 0 0
502 สพป.นครพนม เขต 1  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 120 120 6 5 9 7 7 6
503 สพป.นครพนม เขต 1  โรงเรียนบ้านนางาม 0 0 0 0 0 0 0 0
504 สพป.นครพนม เขต 1  โรงเรียนบ้านแขนนาง 0 0 0 0 0 0 0 0
505 สพป.นครพนม เขต 1  โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม 78 78 4 4 1 1 2 2
506 สพป.นครพนม เขต 1  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.ปลาปาก) 0 0 0 0 0 0 0 0
507 สพป.นครพนม เขต 1  โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 206 206 6 14 20 12 13 22
508 สพป.นครพนม เขต 1  โรงเรียนบ้านนามะเขือ 139 141 22 21 6 6 12 12
509 สพป.นครพนม เขต 2  โรงเรียนบ้านหมูม้น 185 185 43 43 63 63 13 13
510 สพป.นครพนม เขต 2  โรงเรียนบ้านเหล่า 0 0 0 0 0 0 0 0
511 สพป.นครพนม เขต 2  โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 0 0 0 0 0 0 0 0
512 สพป.นครพนม เขต 2  โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 0 0 0 0 0 0 0 0
513 สพป.นครพนม เขต 2  โรงเรียนบ้านโพนบก 0 0 0 0 0 0 0 0
514 สพป.นครพนม เขต 2  โรงเรียนบ้านพะทาย 0 0 0 0 0 0 0 0
515 สพป.นครพนม เขต 2  โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 283 283 47 35 39 34 7 7
516 สพป.นครพนม เขต 2  โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 0 0 0 0 0 0 0 0
517 สพป.นครพนม เขต 2  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(บ้านแพง) 0 0 0 0 0 0 0 0
518 สพป.นครพนม เขต 2  โรงเรียนบ้านนาใน 111 0 5 0 2 0 2 0
519 สพป.นครพนม เขต 2  โรงเรียนบ้านยางงอย 0 0 0 0 0 0 0 0
520 สพป.นครพนม เขต 2  โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0
521 สพป.มุกดาหาร  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง1 43 43 1 1 0 0 1 1
522 สพป.มุกดาหาร  โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย 161 161 10 3 18 6 5 6
523 สพป.มุกดาหาร  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) 67 68 8 8 2 2 7 7
524 สพป.มุกดาหาร  โรงเรียนสยามกลการ4 181 181 11 11 6 6 9 9
525 สพป.ลำพูน เขต 1  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย 147 147 3 2 12 5 1 2
526 สพป.ลำพูน เขต 1  โรงเรียนบ้านป่าเลา 52 52 3 0 1 0 7 7
527 สพป.ลำพูน เขต 1  โรงเรียนบ้านศรีป้าน 118 118 0 0 0 0 25 25
528 สพป.ลำพูน เขต 2  โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 102 102 7 6 3 3 2 2
529 สพป.ลำปาง เขต 1  โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 158 158 10 9 13 10 24 21
530 สพป.ลำปาง เขต 1  โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 168 168 6 5 8 6 6 5
531 สพป.ลำปาง เขต 1  โรงเรียนแม่แป้นวิทยา 71 71 1 0 0 0 3 5
532 สพป.ลำปาง เขต 1  โรงเรียนบ้านทุ่ง 88 88 4 13 5 2 7 9
533 สพป.ลำปาง เขต 1  โรงเรียนบ้านแม่กวัก 39 39 6 2 9 7 5 5
534 สพป.ลำปาง เขต 1  โรงเรียนผาแดงวิทยา 88 88 4 0 0 0 11 0
535 สพป.ลำปาง เขต 2  โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 61 65 6 3 3 5 10 7
536 สพป.ลำปาง เขต 2  โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 121 121 11 10 10 9 7 7
537 สพป.ลำปาง เขต 3  โรงเรียนบ้านวังใหม่ 119 119 2 2 1 1 2 2
538 สพป.ลำปาง เขต 3  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 13 13 0 0 1 1 2 2
539 สพป.ลำปาง เขต 3  โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 63 63 2 2 3 3 4 4
540 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  โรงเรียนบ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 64 64 7 7 6 5 9 7
541 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 153 154 11 11 6 6 26 26
542 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 111 111 2 2 1 1 1 1
543 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 112 112 10 11 9 11 11 12
544 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 37 37 1 1 1 1 1 1
545 สพป.แพร่ เขต 1  โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 63 63 8 3 2 3 13 5
546 สพป.แพร่ เขต 2  โรงเรียนวัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง) 53 53 2 2 0 0 3 3
547 สพป.น่าน เขต 1  โรงเรียนบ้านตอง 79 79 0 0 2 1 0 0
548 สพป.น่าน เขต 1  โรงเรียนบ้านน้ำตวง 208 0 0 0 86 0 0 20
549 สพป.น่าน เขต 1  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 0 0 0 0 0 0 0 0
550 สพป.น่าน เขต 1  โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง 0 0 0 0 0 0 0 0
551 สพป.น่าน เขต 1  โรงเรียนบ้านสองแคว 0 0 0 7 0 0 0 0
552 สพป.น่าน เขต 2  โรงเรียนบ้านนาหนุนสอง 67 67 2 2 0 0 1 1
553 สพป.น่าน เขต 2  โรงเรียนบ้านน้ำพิ 37 37 4 6 5 1 3 3
554 สพป.น่าน เขต 2  โรงเรียนบ้านน้ำสอด 108 108 2 1 2 2 5 5
555 สพป.น่าน เขต 2  โรงเรียนบ้านสว้า 185 185 20 20 65 65 17 17
556 สพป.พะเยา เขต 1  โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 131 131 3 3 3 3 19 18
557 สพป.พะเยา เขต 1  โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 58 58 6 6 3 3 4 8
558 สพป.พะเยา เขต 1  โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 38 38 0 0 0 0 10 10
559 สพป.พะเยา เขต 1  โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 84 85 5 5 6 6 3 3
560 สพป.พะเยา เขต 2  โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 99 99 6 6 7 7 18 14
561 สพป.พะเยา เขต 2  โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) 291 291 24 23 54 54 18 18
562 สพป.พะเยา เขต 2  โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 110 110 0 0 1 0 17 10
563 สพป.พะเยา เขต 2  โรงเรียนบ้านปี้ 62 63 9 7 0 6 5 6
564 สพป.พะเยา เขต 2  โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 82 82 6 5 4 4 0 0
565 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 81 81 7 14 11 13 2 14
566 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) 458 458 26 37 27 33 10 34
567 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ 49 49 4 4 7 6 3 3
568 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง 77 77 10 8 6 5 1 1
569 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย 34 34 0 1 0 0 0 2
570 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  โรงเรียนบ้านแม่สวด 86 86 2 2 3 3 3 3
571 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ 58 58 2 2 3 3 0 0
572 สพป.อุทัยธานี เขต 1  โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 376 376 8 13 0 8 25 18
573 สพป.อุทัยธานี เขต 1  โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 93 93 0 0 0 0 4 4
574 สพป.อุทัยธานี เขต 2  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 341 342 17 19 26 26 17 17
575 สพป.อุทัยธานี เขต 2  โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 251 247 30 25 13 10 12 10
576 สพป.อุทัยธานี เขต 2  โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 290 292 1 1 0 0 21 21
577 สพป.อุทัยธานี เขต 2  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 185 188 24 6 20 0 23 16
578 สพป.อุทัยธานี เขต 2  โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 169 169 7 5 3 3 5 5
579 สพป.อุทัยธานี เขต 2  โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 391 391 22 22 13 13 50 54
580 สพป.อุทัยธานี เขต 2  โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 124 122 21 17 6 4 19 15
581 สพป.สุโขทัย เขต 1  โรงเรียนบ้านดอนสำโรง 97 99 8 8 4 4 0 0
582 สพป.สุโขทัย เขต 1  โรงเรียนบ้านวังแดด 96 96 7 7 4 4 8 8
583 สพป.สุโขทัย เขต 1  โรงเรียนวัดดงยาง 85 86 2 2 0 0 3 3
584 สพป.สุโขทัย เขต 1  โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี 139 139 7 7 8 8 4 4
585 สพป.สุโขทัย เขต 2  โรงเรียนบ้านปากคะยาง 217 220 41 39 18 17 24 25
586 สพป.สุโขทัย เขต 2  โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 135 135 0 0 0 0 6 8
587 สพป.สุโขทัย เขต 2  โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ 123 105 7 7 0 0 12 10
588 สพป.สุโขทัย เขต 2  โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 96 96 7 7 0 0 0 0
589 สพป.สุโขทัย เขต 2  โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 258 258 25 25 33 0 40 40
590 สพป.สุโขทัย เขต 2  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 132 134 13 13 11 11 2 2
591 สพป.สุโขทัย เขต 2  โรงเรียนบ้านโซกม่วง 183 179 16 9 5 3 16 15
592 สพป.สุโขทัย เขต 2  โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) 79 79 2 2 13 13 4 4
593 สพป.สุโขทัย เขต 2  โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ 81 81 5 5 5 5 12 12
594 สพป.พิษณุโลก เขต 1  โรงเรียนบ้านตระแบกงาม 84 84 11 4 16 4 8 6
595 สพป.พิษณุโลก เขต 1  โรงเรียนบ้านท่านางงาม 36 36 0 1 0 0 0 2
596 สพป.พิษณุโลก เขต 1  โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 147 147 6 5 4 3 3 3
597 สพป.พิษณุโลก เขต 2  โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส 73 73 7 4 0 0 16 16
598 สพป.พิษณุโลก เขต 2  โรงเรียนบ้านหนองกลด 58 58 8 5 3 2 8 5
599 สพป.พิษณุโลก เขต 2  โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 129 127 29 24 10 6 19 8
600 สพป.พิษณุโลก เขต 2  โรงเรียนบ้านดินทอง 64 60 7 7 0 0 13 13
601 สพป.พิษณุโลก เขต 3  โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 287 286 21 18 20 19 36 34
602 สพป.พิษณุโลก เขต 3  โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม 53 54 4 4 1 1 9 9
603 สพป.พิษณุโลก เขต 3  โรงเรียนบ้านลาดคื้อ 75 75 0 0 0 0 5 5
604 สพป.พิษณุโลก เขต 3  โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) 240 240 39 39 11 11 37 37
605 สพป.พิษณุโลก เขต 3  โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง 47 47 5 2 1 1 0 1
606 สพป.พิษณุโลก เขต 3  โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา 53 53 10 5 0 0 0 0
607 สพป.พิจิตร เขต 1  โรงเรียนวัดดงกลาง 199 199 26 27 6 6 14 16
608 สพป.พิจิตร เขต 1  โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 129 132 6 5 0 0 13 12
609 สพป.พิจิตร เขต 1  โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ 41 41 5 5 3 3 4 4
610 สพป.พิจิตร เขต 1  โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 125 122 11 8 7 7 11 10
611 สพป.พิจิตร เขต 1  โรงเรียนบ้านท่าแห 88 88 12 7 0 0 15 16
612 สพป.พิจิตร เขต 1  โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ 78 78 11 5 0 1 3 3
613 สพป.พิจิตร เขต 2  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 29 29 10 10 3 3 3 3
614 สพป.พิจิตร เขต 2  โรงเรียนบ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี” 46 46 7 6 2 1 4 4
615 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  โรงเรียนบ้านน้ำลัด 119 116 18 15 13 11 17 20
616 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 151 151 0 0 0 0 2 2
617 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 123 120 13 1 1 1 7 3
618 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  โรงเรียนบ้านท่าโก 63 63 3 2 2 2 10 10
619 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  โรงเรียนบ้านโนนทอง 61 62 5 4 4 1 14 1
620 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  โรงเรียนบ้านหนองปลา 57 57 4 3 0 0 15 12
621 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ 163 163 12 6 11 6 6 6
622 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  โรงเรียนบ้านหินฮาว 46 46 4 3 0 1 2 3
623 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 118 115 8 8 3 3 14 14
624 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 624 624 22 16 19 14 64 53
625 สพป.ราชบุรี เขต 2  โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล) 88 88 17 26 12 9 18 18
626 สพป.ราชบุรี เขต 2  โรงเรียนบ้านโป่งยอ(จำเริญ โฆสิตสกุล) 63 63 0 0 0 0 0 0
627 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย 70 70 4 3 0 0 26 22
628 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส 62 62 4 5 1 0 7 8
629 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 2573 0 109 0 27 0 184 0
630 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  โรงเรียนวัดตปะโยคาราม 77 77 5 2 3 3 4 5
631 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1114 1123 62 44 43 32 66 49
632 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2  โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง 113 113 4 4 6 6 15 15
633 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2  โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 328 328 59 20 35 23 60 39
634 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2  โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ 91 91 2 1 1 1 8 4
635 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น 102 102 15 16 14 14 8 8
636 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  โรงเรียนบ้านหนองอุโลก 68 68 11 7 2 1 6 6
637 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 89 87 2 2 2 2 6 6
638 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 261 261 19 19 10 8 5 11
639 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) 503 503 24 41 30 43 52 84
640 สพป.สมุทรสาคร  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 218 218 14 14 0 0 11 11
641 สพป.สมุทรสาคร  โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม 121 121 5 3 3 0 8 4
642 สพป.สมุทรสงคราม  โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 85 85 0 0 0 0 6 6
643 สพป.สมุทรสงคราม  โรงเรียนวัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) 42 42 0 0 1 1 5 5
644 สพป.เพชรบุรี เขต 2  โรงเรียนบ้านท่าโล้ 127 127 2 0 1 1 6 5
645 สพป.เพชรบุรี เขต 2  โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง 84 83 2 2 6 6 11 11
646 สพป.เพชรบุรี เขต 2  โรงเรียนโรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท) 90 90 7 7 3 3 11 11
647 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  โรงเรียนธนาคารออมสิน 793 793 52 41 87 83 57 50
648 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  โรงเรียนวัดทุ่งประดู่ 67 58 0 0 4 2 2 3
649 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  โรงเรียนมูลนิธิศึกษา 166 166 5 7 0 0 10 3
650 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 143 141 37 35 3 3 13 10
651 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  โรงเรียนบ้านพุใหญ่ 76 77 3 2 0 0 0 0
652 สพป.พังงา  โรงเรียนเกียรติประชา 47 47 7 7 2 0 0 2
653 สพป.พังงา  โรงเรียนเกาะเคี่ยม 82 82 6 4 6 4 7 5
654 สพป.พังงา  โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง 111 99 0 0 1 1 3 3
655 สพป.พังงา  โรงเรียนบ้านสามช่อง 84 82 3 2 1 3 4 5
656 สพป.ภูเก็ต  โรงเรียนบ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) 154 156 3 6 9 9 26 31
657 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  โรงเรียนบ้านแหลมหอย 291 291 28 28 19 19 49 49
658 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  โรงเรียนบ้านป่าตง 134 133 14 13 9 9 16 16
659 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 53 51 4 4 1 1 3 3
660 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  โรงเรียนคีรีรัฐนิคม 183 185 19 16 10 9 0 0
661 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  โรงเรียนบ้านเขานาใน 403 403 27 35 17 28 19 43
662 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง 103 99 13 4 3 5 11 14
663 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  โรงเรียนบ้านคลองราง 92 91 1 2 4 5 11 10
664 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  โรงเรียนบ้านบางหอย 171 167 8 1 5 3 8 5
665 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  โรงเรียนบ้านบางเหรียง 157 157 11 2 15 8 8 6
666 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  โรงเรียนบ้านห้วยตอ 53 53 0 0 0 0 3 3
667 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 197 197 7 7 7 7 9 9
668 สพป.ระนอง  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 540 538 8 5 8 2 4 0
669 สพป.ระนอง  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 189 185 7 3 4 3 4 2
670 สพป.ระนอง  โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 367 367 31 27 15 15 26 27
671 สพป.สงขลา เขต 1  โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220 83 83 4 4 6 8 8 9
672 สพป.สงขลา เขต 1  โรงเรียนบ้านหน้าทอง 113 113 1 2 1 2 4 5
673 สพป.สงขลา เขต 1  โรงเรียนวัดคูวา 83 83 5 5 0 0 3 3
674 สพป.สงขลา เขต 1  โรงเรียนวัดหนองหอย 91 91 7 7 1 1 8 8
675 สพป.สงขลา เขต 1  โรงเรียนวัดห้วยพุด 105 106 18 9 7 3 9 0
676 สพป.สงขลา เขต 1  โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ 176 176 27 25 20 20 23 24
677 สพป.สงขลา เขต 2  โรงเรียนบ้านนาลึก 52 52 14 13 11 7 10 6
678 สพป.สงขลา เขต 2  โรงเรียนวัดแม่เตย 83 83 2 15 5 3 15 24
679 สพป.สงขลา เขต 2  โรงเรียนบ้านคลองคล้า 78 81 15 12 0 0 8 6
680 สพป.สงขลา เขต 3  โรงเรียนบ้านไร่(สะบ้าย้อย) 144 144 4 4 5 5 4 3
681 สพป.สงขลา เขต 3  โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 56 58 15 16 15 12 3 0
682 สพป.สงขลา เขต 3  โรงเรียนบ้านห้วยเต่า 179 180 4 2 4 2 6 4
683 สพป.สงขลา เขต 3  โรงเรียนบ้านท่า 285 285 17 15 52 41 23 20
684 สพป.สงขลา เขต 3  โรงเรียน บ้านเมาะลาแต 410 410 105 100 0 0 4 4
685 สพป.สงขลา เขต 3  โรงเรียนบ้านโคกกอ 107 107 23 17 21 20 24 22
686 สพป.สตูล  โรงเรียนบ้านคีรีวง 84 84 8 8 0 0 0 0
687 สพป.สตูล  โรงเรียนบ้านราวปลา 113 113 2 1 0 0 3 3
688 สพป.สตูล  โรงเรียนบ้านนาแค 58 55 4 0 9 3 0 2
689 สพป.สตูล  โรงเรียนบ้านดูสน 127 125 8 5 2 0 14 13
690 สพป.พัทลุง เขต 1  โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 112 112 10 10 3 3 11 10
691 สพป.พัทลุง เขต 2  โรงเรียนวัดปลักปอม 46 46 6 6 2 2 7 7
692 สพป.พัทลุง เขต 2  โรงเรียนวัดท่านางพรหม 49 51 5 5 2 0 2 2
693 สพป.พัทลุง เขต 2  โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) 160 160 24 18 34 4 28 19
694 สพป.พัทลุง เขต 2  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร 117 117 21 21 9 9 4 3
695 สพป.พัทลุง เขต 2  โรงเรียนบ้านท่าเชียด 161 160 12 8 8 10 9 24
696 สพป.พัทลุง เขต 2  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท 52 52 4 3 3 2 0 0
697 สพป.ปัตตานี เขต 1  โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 137 137 10 9 7 6 8 10
698 สพป.ปัตตานี เขต 1  โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม 163 163 9 9 54 54 4 4
699 สพป.ปัตตานี เขต 1  โรงเรียนบ้านหนองแรต 205 205 27 21 14 9 4 2
700 สพป.ปัตตานี เขต 2  โรงเรียนบ้านกระเสาะ 0 0 0 0 0 0 0 0
701 สพป.ปัตตานี เขต 2  โรงเรียนตลาดปรีกี 415 415 61 164 98 251 5 0
702 สพป.ปัตตานี เขต 2  โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก 0 0 0 0 0 0 0 0
703 สพป.ปัตตานี เขต 2  โรงเรียนวัดธนาภิมุข 0 0 0 0 0 0 0 0
704 สพป.ปัตตานี เขต 2  โรงเรียนบ้านบูเกะกุง 0 0 0 0 0 0 0 0
705 สพป.ปัตตานี เขต 3  โรงเรียนบ้านเขาดิน 171 158 10 7 14 13 14 12
706 สพป.ปัตตานี เขต 3  โรงเรียนบ้านจะเฆ่ 260 260 46 31 35 0 2 2
707 สพป.ยะลา เขต 2  โรงเรียนบ้านบายอ 233 233 28 8 15 4 3 3
708 สพป.ยะลา เขต 2  โรงเรียนบ้านเจาะตาแม 316 317 38 34 32 32 7 7
709 สพป.ยะลา เขต 3  โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต 112 112 10 4 19 11 5 1