รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนบ้านนาซำแซง

5.1 หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
   อบต เขาหลวง
   
5.2 ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
   U.H.T
   
5.3 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันวันเปิดภาคเรียนแรก
   ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนแรก
   
5.4 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
   ไครบ
   
5.5 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันวันเปิดภาคเรียนแรก
   ครบ
   
5.6 เทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
   มี
   
5.7 ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
   ถูกต้อง
   
5.8 หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
   มี
   
5.9 5.9.1 ภาพความสำเร็จ
   นักเรียนได้รับอาหารเสริม(นม) ครบตามที่ทางราชการกำหนด
 
5.9.2 ปัญหาอุปสรรค
   ได้รับนมล่าช้า เพราะต้องรอข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.61 ของทุกๆ ปี
 
5.9.3 ข้อเสนอแนะ
   - ส่ง จนท.ผู้ชำนาญการมาช่วยแนะนำการกรอก การบันทึก และการส่งข้อมูลให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก และมีบุคลากรจำนวนจำกัด