รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนวัดสองคลอง

5.1 หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
   อบต สองคลอง
   
5.2 ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
   นมพาสเจอไรส
   
5.3 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันวันเปิดภาคเรียนแรก
   ทันวันเปิดภาคเรียนแรก
   
5.4 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
   ไครบ
   
5.5 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันวันเปิดภาคเรียนแรก
   ครบ
   
5.6 เทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
   ไม่มี
   
5.7 ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
   ถูกต้อง
   
5.8 หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
   มี
   
5.9 5.9.1 ภาพความสำเร็จ
   นักเรียนดื่มนมพลาสเจอไรส์ครบทุกคน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
5.9.2 ปัญหาอุปสรรค
   อุณหภูมิสูงทำให้น้ำแข็งที่แช่นมพลาสเจอไรส์ละลายเร็วเกินไป เนื่องจากการส่งนมสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และนมมีจำนวนมาก น้ำแข็งไม่เพียงพอ
 
5.9.3 ข้อเสนอแนะ
   ให้เปลี่ยนการส่งนม เป็นส่งทุกวัน