รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนบ้านตรอย

5.1 หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
   อบต อบต.หนองฉลอง
   
5.2 ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
   นมพาสเจอไรส
   
5.3 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันวันเปิดภาคเรียนแรก
   ทันวันเปิดภาคเรียนแรก
   
5.4 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
   ไครบ
   
5.5 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันวันเปิดภาคเรียนแรก
   ครบ
   
5.6 เทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
   มี
   
5.7 ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
   ถูกต้อง
   
5.8 หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
   มี
   
5.9 5.9.1 ภาพความสำเร็จ
   โรงเรียนมีอาหารเสริมนมไว้บริการนักเรียนครบตามจำนวน ส่งผลให้นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงและสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตามเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 91.22
 
5.9.2 ปัญหาอุปสรรค
   บางวันนมไม่มาส่งทำให้นักเรียนไม่ได้ทานนมในบางวัน แต่บริษัทนำนมมาชดเชยให้ในวันหลัง
 
5.9.3 ข้อเสนอแนะ