รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)

5.1 หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
   อบต ไผ่พระ
   
5.2 ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
   นมพาสเจอไรส
   
5.3 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันวันเปิดภาคเรียนแรก
   ทันวันเปิดภาคเรียนแรก
   
5.4 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
   ไครบ
   
5.5 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันวันเปิดภาคเรียนแรก
   ครบ
   
5.6 เทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
   ไม่มี
   
5.7 ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
   ถูกต้อง
   
5.8 หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
   มี
   
5.9 5.9.1 ภาพความสำเร็จ
   นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับอาหารเสริม(นม)
 
5.9.2 ปัญหาอุปสรรค
   นมที่ได้รับจัดสรรถูกจัดส่งหนึ่งครั้งเพื่อนำไปรับประทานสำหรับสองวัน บางครั้งจึงมีนมเสียบ้างหากนำมารับประทานในวันที่สอง
 
5.9.3 ข้อเสนอแนะ
   จัดส่งทุกวันเพื่อรับประทานวันต่อวัน