รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนบ้านนาโก

5.1 หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
   อบต อบต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
   
5.2 ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
   U.H.T
   
5.3 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันวันเปิดภาคเรียนแรก
   ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนแรก
   
5.4 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
   ไครบ
   
5.5 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันวันเปิดภาคเรียนแรก
   ครบ
   
5.6 เทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
   ไม่มี
   
5.7 ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
   ถูกต้อง
   
5.8 หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
   มี
   
5.9 5.9.1 ภาพความสำเร็จ
   สามารถดำเนินการโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ได้ตามวัตถุประสงค์
 
5.9.2 ปัญหาอุปสรรค
   การส่งนมจากหน่วยงานภายนอก(อบต.)ดำเนินการไม่ทันต่อการเปิดภาคเรียน
 
5.9.3 ข้อเสนอแนะ
   ควรมีการบริหารจัดการการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้ทันต่อการเปิดภาคเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ดื่มเมื่อเปิดภาคเรียน