รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนบ้านอีเลิศ

5.1 หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
   อบต ศรีฐาน
   
5.2 ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
   U.H.T
   
5.3 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันวันเปิดภาคเรียนแรก
   ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนแรก
   
5.4 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
   ไครบ
   
5.5 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันวันเปิดภาคเรียนแรก
   ครบ
   
5.6 เทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
   ไม่มี
   
5.7 ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
   ถูกต้อง
   
5.8 หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
   ไม่มี
   
5.9 5.9.1 ภาพความสำเร็จ
   นักเรียนได้รับอาหารเสริม ( นม) ที่มีคุณภาพและเพียงพอตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตเหมาะสมกับอายุ น้ำหนัก และส่วนสูง
 
5.9.2 ปัญหาอุปสรรค
   การจัดส่งอาหารเสริม (นม) ช้ากว่ากำหนด
 
5.9.3 ข้อเสนอแนะ
   จัดส่งให้อาหารเสริม (นม) ให้ทันในวันเปิดเทอม เพื่อนักเรียนได้ดื่มอย่างต่อเนื่อง