รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน

5.1 หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
   อบต หนองหญเาปล้อง
   
5.2 ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
   นมพาสเจอไรส
   
5.3 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันวันเปิดภาคเรียนแรก
   ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนแรก
   
5.4 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
   ไครบ
   
5.5 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันวันเปิดภาคเรียนแรก
   ครบ
   
5.6 เทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
   ไม่มี
   
5.7 ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
   ถูกต้อง
   
5.8 หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
   มี
   
5.9 5.9.1 ภาพความสำเร็จ
   เด็กได้มีนมดื่มทุกคน
 
5.9.2 ปัญหาอุปสรรค
   รถที่ส่งนมโรงเรียนส่วนใหญ่จะเว้นวันมาส่ง ทำให้เกิดปัญหาการเก็บรักษา เนื่องจากถ้า 2วันส่งก็จะเป็นจำนวนเท่ากับ 2 เท่าทำให้เด็กต้องดื่มนม วันนั้น 2 ถุง หรือเด็กดิ่ื่มไม่หมดต้องหาวิธีเก็บรักษา และอีกประเด็นหนึ่ง บางครั้งที่มาส่งนมโดยเฉพาะถ้าเป็นวันจันทร์นมค่อนข้างจะมีกลิ่นหื่น
 
5.9.3 ข้อเสนอแนะ