รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนบ้านวังยาง

5.1 หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
   อบต ศรีฐาน
   
5.2 ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
   U.H.T
   
5.3 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันวันเปิดภาคเรียนแรก
   ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนแรก
   
5.4 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
   ไครบ
   
5.5 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันวันเปิดภาคเรียนแรก
   ไม่ครบ ส่งนมล่าช้าไม่ทันเปิดเรียน
   
5.6 เทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
   ไม่มี
   
5.7 ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
   ถูกต้อง
   
5.8 หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
   มี
   
5.9 5.9.1 ภาพความสำเร็จ
   นักเรียนได้รับอาหารเสริมนมเพียงพอ ดื่มนมเป็นประจำทุกวัน ทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
 
5.9.2 ปัญหาอุปสรรค
   ปกติหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งนมโรงเรียนล่าช้าไม่ทันวันเปิดเทอม โดยปกติต้องส่งนมตามจำนวน 1งวดต่อเดือน แต่ความจริงเจ้าหน้าที่ส่งนม 2 งวดต่อเดือนเพื่อลดค่าขนส่ง ทำให้ทางโรงเรียนมีปัญหาในการหาพื้นที่จัดเก็บ ดูแลรักษานม
 
5.9.3 ข้อเสนอแนะ
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งนมโรงเรียนควรจัดส่งนมให้ทันเปิดเทอมและควรจัดส่งนมเดือนละครั้ง