รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย

5.1 หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
   เทศบาล ตำบลปากปวน
   
5.2 ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
   นมพาสเจอไรส
   
5.3 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันวันเปิดภาคเรียนแรก
   ทันวันเปิดภาคเรียนแรก
   
5.4 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
   ไครบ
   
5.5 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันวันเปิดภาคเรียนแรก
   ครบ
   
5.6 เทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
   ไม่มี
   
5.7 ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
   ถูกต้อง
   
5.8 หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
   มี
   
5.9 5.9.1 ภาพความสำเร็จ
    เด็กได้ดื่มนมทุกวันทุกคน
 
5.9.2 ปัญหาอุปสรรค
   บางครั้งบางวันก็ไม่มาส่ง แต่วันต่อก็มาส่งเป็นสองวันทำให้เด็กไม่ได้กินสมำ่เสมอ (บางครั้ง)
 
5.9.3 ข้อเสนอแนะ
   อยากให้เป็น นม ยู เอช ที เพราะเก็บสะดวกปลอดภัย บางวันเด็ก ป่วย ลา ขาด