รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้

5.1 หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
   อบต หนองหิน
   
5.2 ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
   U.H.T
   
5.3 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันวันเปิดภาคเรียนแรก
   ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนแรก
   
5.4 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
   ไม่ครบ ตามจำนวนนักเรียน
   
5.5 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันวันเปิดภาคเรียนแรก
   ไม่ครบ ไม่ทราบกับ อบต.
   
5.6 เทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
   ไม่มี
   
5.7 ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
   ถูกต้อง
   
5.8 หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
   มี
   
5.9 5.9.1 ภาพความสำเร็จ
   นักเรียนได้ดื่มครบทุกคน แต่ไม่ครบตามจำนวนวัน เนื่องจากโรงเรียนเฉลี่ยให้ได้ดื่มกันทุกคน ทุกคนพึงพอใจ
 
5.9.2 ปัญหาอุปสรรค
   จัดส่งล่าช้า และไม่ครบตามจำนวนคน-วัน
 
5.9.3 ข้อเสนอแนะ
   ปรับปรุงการทำงานเนื่องจากล่าช้าทุกปีการศึกษา