รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา)

5.1 หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
   อบต องค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ
   
5.2 ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
   U.H.T
   
5.3 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันวันเปิดภาคเรียนแรก
   ทันวันเปิดภาคเรียนแรก
   
5.4 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
   ไครบ
   
5.5 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันวันเปิดภาคเรียนแรก
   ครบ
   
5.6 เทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
   ไม่มี
   
5.7 ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
   ไม่ถูกต้อง
   
5.8 หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
   มี
   
5.9 5.9.1 ภาพความสำเร็จ
   1. นักเรียนได้รับอาหารเสริม(นม)โรงเรียนทุกคน 2. นักเรียนมีนำ้หนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 3. ภาวะโภชนาการนักเรียนลดลง
 
5.9.2 ปัญหาอุปสรรค
   1. ขาดภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม 2. มีนักเรียนบางส่วนไม่ชอบดื่มนมจืดทำให้ต้องมีมาตรการจัดการเชิงบังคับ
 
5.9.3 ข้อเสนอแนะ
   ให้จัดนมอื่นๆ บ้างคละกันไป นานๆครั้งเพื่อเร้าใจเด็กๆในการดื่มนม