รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน)

5.1 หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
   เทศบาล ตำบลภูกระดึง
   
5.2 ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
   U.H.T
   
5.3 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันวันเปิดภาคเรียนแรก
   ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนแรก
   
5.4 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
   ไครบ
   
5.5 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันวันเปิดภาคเรียนแรก
   ไม่ครบ เจ้าหน้าที่ส่งนมมาส่งนมช้าและไม่มีกำหนดส่งนมที่ชัดเจน
   
5.6 เทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
   ไม่มี
   
5.7 ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
   ถูกต้อง
   
5.8 หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
   มี
   
5.9 5.9.1 ภาพความสำเร็จ
   นักเรียนได้ดื่มนมเป็นประจำทุกวัน ส่งเสริมโภชนาการนักเรียน โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่เพียงพอและสุขนิสัยในการรักสุขภาพ การดื่มนมและการออกกำลังกาย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 
5.9.2 ปัญหาอุปสรรค
   การส่งนมมักมีความล่าช้าอยู่เสมอ ทำให้บางช่วงนักเรียนไม่มีนมรับประทาน
 
5.9.3 ข้อเสนอแนะ
   ให้มีการดำเนินการกำหนดช่วงในการส่งนมให้ชัดเจน ไม่ใช่อยากส่งตอนไหน สะดวกตอนไหนก็ส่งตอนนั้น