รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนวัดทำใหม่

5.1 หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
   เทศบาล
   
5.2 ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
   นมพาสเจอไรส
   
5.3 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันวันเปิดภาคเรียนแรก
   ทันวันเปิดภาคเรียนแรก
   
5.4 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
   ไครบ
   
5.5 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันวันเปิดภาคเรียนแรก
   ครบ
   
5.6 เทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิและคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
   มี
   
5.7 ภาชนะในการเก็บรักษาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
   ถูกต้อง
   
5.8 หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
   มี
   
5.9 5.9.1 ภาพความสำเร็จ
   การดำเนินโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ได้รับผลสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี นักเรียนทุกระดับชั้นได้ดื่มนมทุกวันตลอดปีการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพ สมบูรณ์แข็งแรงตามวัย
 
5.9.2 ปัญหาอุปสรรค
   -
 
5.9.3 ข้อเสนอแนะ
   -