รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา(20 บาท/คน/วัน) ปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนบ้านโคกนาโก

4.1 ความทันเวลาของการได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันให้ทันในวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียน หรือ ปีการศึกษา
  ได้รับเมื่อ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2560
   
4.2 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.
   
4.3
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 320,000 บาท
  ได้ครบตามจำนวนนักเรียน
   
4.4 งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันตลอดปีการศึกษา
  เพียงพอ
   
4.5 หน่วยงานอื่นที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน
  ไม่มี
 
 
4.6 เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
  ไม่มีเงินคงเหลือ
   
4.7 โรงเรียนมีการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน
  ต่อเนื่อง
  โดยจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนกลุ่มใดบ้าง
  อื่น ๆ คือ 1.นักเรียนอนุบาล-ป.6 ใช้งบฯจากโครงการอาหารกลางวัน 2.นักเรียน ม.1-3 จัดเก็บรายหัวละ 20 บาท/คน/วัน
   
4.8 รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
  ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง
   
4.9 โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
  มี โดยการประชุมคณะกรรมการจำนวน 2 ครั้ง/ภาคเรียน
   
4.10 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการอาหารกลางวัน
  เพียงพอ
   
4.11 โรงเรียนมีกรอบ / นโยบาย / แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
  มี
   
4.12 มีการจัดการเมนูอาหารกลางวันที่หลากหลาย อย่างน้อยล่วงหน้า 1 สัปดาห์
  มี รูปแบบการจัดเมนู เลือกรายการอาหารจากหน้าจอโปรแกรม Thai School Lunch
   
4.13 มีการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย เงินโครงการอาหารกลางวัน
  มี รูปแบบ ถูกต้อง
   
4.14 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน
  มี รูปแบบ ภาคเรียนละครั้ง
   
4.15 การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
  มี ตำแหน่ง 1.ผอ./หัวหน้างานบริหารทั่วไป 2.คณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายฯ 3.คณะกรรมการจากเขตพื้นที่ฯ
ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ
   
   
4.16 4.16.1 ความสำเร็จของโครงการ
  -ชนะเลิศ จุดเน้นโรงอาหารถูกสุขลักษณะ -รับโล่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร -อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม
 
4.16.2 ปัญหาอุปสรรค
  -งบประมาณมีเฉพาะจัดซื้ออาหารสดและแห้งไม่มีงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการประกอบอาหาร -ขาดงบประมาณเฉพาะสำหรับจัดซื้อเชื้อเพลิงสำหรับประกอบอาหาร
 
4.16.3 ข้อเสนอแนะ
  -ควรเพิ่มงบประมาณรายหัวจาก 20 บาท เป็น 40 บาท เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน -ควรจัดสรรงบประมาณเฉพาะสำหรับจัดซื้อเชื้อเพลิงสำหรับประกอบอาหาร