รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา(20 บาท/คน/วัน) ปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน

4.1 ความทันเวลาของการได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันให้ทันในวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียน หรือ ปีการศึกษา
  ไม่ทันเวลาได้รับเมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2561
   
4.2 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก เทศบาลตำบลแม่ยม ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
   
4.3
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 294,000 บาท
  ได้ครบตามจำนวนนักเรียน
   
4.4 งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันตลอดปีการศึกษา
  เพียงพอ
   
4.5 หน่วยงานอื่นที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน
  ไม่มี
 
 
4.6 เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
  มีเงินคงเหลือ จำนวน 6,488 บาท
สาเหตุสำคัญที่เงินคงเหลือ คือ เบิกจ่ายตามความเป็นจริง ตามปฎิทินการศีกษาและการสอน / ปิด/ ชดเชย ของโรงเรียนในการทำกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน
   
4.7 โรงเรียนมีการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน
  ต่อเนื่อง
  โดยจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนกลุ่มใดบ้าง
  นักเรียนทุกคน
   
4.8 รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
  จ้างเหมา
   
4.9 โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
  มี โดยการประชุมคณะกรรมการจำนวน 2 ครั้ง/ภาคเรียน
   
4.10 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการอาหารกลางวัน
  เพียงพอ
   
4.11 โรงเรียนมีกรอบ / นโยบาย / แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
  มี
   
4.12 มีการจัดการเมนูอาหารกลางวันที่หลากหลาย อย่างน้อยล่วงหน้า 1 สัปดาห์
  มี รูปแบบการจัดเมนู เข้าระบบโปรแกรม Thai School Lunch และจัดรายการอาหาร อาหารของโรงเรียนเอง
   
4.13 มีการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย เงินโครงการอาหารกลางวัน
  มี รูปแบบ ถูกต้อง
   
4.14 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน
  มี รูปแบบ ภาคเรียนละครั้ง
   
4.15 การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
  มี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ
   
   
4.16 4.16.1 ความสำเร็จของโครงการ
  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบมื่อทุกวัน โดยใช้โปรแกรม Thai school lunch และรายการอาหารที่โรงเรียนจัดขึ้นเอง ทำให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ มีประโยชน์ต่อร่างกาย ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี มีปัญหาทุพโภชนาการลดน้อยลง
 
4.16.2 ปัญหาอุปสรรค
  การจัดสรร -การเบิกจ่าย งบประมาณอาหารกลางวันจาก อปท. ล่าช้ามาก ไม่ทันเวลาเมื่อเปิดภาคเรียน ส่งผลกระทบต่อนักเรียน โรงเรียน และผู้จ้างเหมา โรงเรียนต้องจัดหางบประมาณมาสำรองจ่าย หากไม่มีงบประมาณ ผู้จ้างเหมาต้องจัดหาเงินทุนประกอบการเอง ทำให้ขาดสภาพคล่องในการดำเนินการ รายการอาหารไม่เป็นไปตามรายการที่จัดไว้ ส่งผลกระทบถึงตัวนักเรียนโดยตรง เนื่องจากปัญหาดังกล่าว
 
4.16.3 ข้อเสนอแนะ
  อยากให้ สพฐ. เป็นผู้ดำเนินการ จัดสรร - เบิกจ่าย งบประมาณอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ให้กับโรงเรียนโดยตรง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว หรือ ให้ สพฐ. เร่ง กำชับ กำกับ ติดตาม การจัดสรร - เบิกจ่าย อาหารกลางวัน ของ อปท. เพื่อแก้ปัญหา การดำเนินงานที่ไม่ทันห้วงเวลา