รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา(20 บาท/คน/วัน) ปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง

4.1 ความทันเวลาของการได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันให้ทันในวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียน หรือ ปีการศึกษา
  ไม่ทันเวลาได้รับเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.61
   
4.2 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จังหวัดเชียงใหม่
   
4.3
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 532 บาท
  ได้ครบตามจำนวนนักเรียน
   
4.4 งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันตลอดปีการศึกษา
  เพียงพอ
   
4.5 หน่วยงานอื่นที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน
  ไม่มี
 
 
4.6 เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
  ไม่มีเงินคงเหลือ
   
4.7 โรงเรียนมีการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน
  ต่อเนื่อง
  โดยจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนกลุ่มใดบ้าง
  นักเรียนทุกคน
   
4.8 รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
  ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร
   
4.9 โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
  มี โดยการประชุมคณะกรรมการจำนวน 2 ครั้ง/ภาคเรียน
   
4.10 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการอาหารกลางวัน
  เพียงพอ
   
4.11 โรงเรียนมีกรอบ / นโยบาย / แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
  มี
   
4.12 มีการจัดการเมนูอาหารกลางวันที่หลากหลาย อย่างน้อยล่วงหน้า 1 สัปดาห์
  มี รูปแบบการจัดเมนู เลือกรายการอาหารจากหน้าจอโปรแกรม Thai School Lunch
   
4.13 มีการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย เงินโครงการอาหารกลางวัน
  มี รูปแบบ ถูกต้อง
   
4.14 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน
  มี รูปแบบ ภาคเรียนละครั้ง
   
4.15 การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
  มี ตำแหน่ง ผู้อำการโรงเรียน และศึกษานิเทศก์จาก สพป.ชม. 4
ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ
   
   
4.16 4.16.1 ความสำเร็จของโครงการ
  นักเรียนโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางทุกคน ได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างมีคุณค่าทางโภชนาการและพอพอเพียงต่อความต้องการ นักเรียนทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และช่วยลดภาวะทุพโภชนาของนักเรียน
 
4.16.2 ปัญหาอุปสรรค
  โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนต้องการรับซื้อผักที่ปลอดสารพิษจากผู้ปกครองที่ร่วม โครงการอาหารปลอยภัยจำนวนมากต่อวัน แต่มีปริมาณไม่เพียงพอ ต้องซื้อผักจากตลาดซึ่งมีราคาแพงและอาจมีสารพิษตกค้าง
 
4.16.3 ข้อเสนอแนะ
  หน่วยงานท้องถิ่น หรือเกษตรอำเภอเข้ามาส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรปลอดสารพิษให้แก่ชาวบ้าน และช่วยส่งเสริมงบประมาณให้แก่โรงเรียนและหมู่บ้านในการทำเกษตรอินทรีย์เพื่ออาหารกลางวันปลอดภัย