รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา(20 บาท/คน/วัน) ปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์

4.1 ความทันเวลาของการได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันให้ทันในวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียน หรือ ปีการศึกษา
  ได้รับเมื่อ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561
   
4.2 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ทุ่งควายกิน
   
4.3
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 359,100 บาท
  ได้ครบตามจำนวนนักเรียน
   
4.4 งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันตลอดปีการศึกษา
  เพียงพอ
   
4.5 หน่วยงานอื่นที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน
  ไม่มี
 
 
4.6 เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
  ไม่มีเงินคงเหลือ
   
4.7 โรงเรียนมีการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน
  ต่อเนื่อง
  โดยจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนกลุ่มใดบ้าง
  นักเรียนทุกคน
   
4.8 รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
  ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร
   
4.9 โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
  มี โดยการประชุมคณะกรรมการจำนวน 4 ครั้ง/ภาคเรียน
   
4.10 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการอาหารกลางวัน
  เพียงพอ
   
4.11 โรงเรียนมีกรอบ / นโยบาย / แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
  มี
   
4.12 มีการจัดการเมนูอาหารกลางวันที่หลากหลาย อย่างน้อยล่วงหน้า 1 สัปดาห์
  มี รูปแบบการจัดเมนู เข้าระบบโปรแกรม Thai School Lunch และจัดรายการอาหาร อาหารของโรงเรียนเอง
   
4.13 มีการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย เงินโครงการอาหารกลางวัน
  มี รูปแบบ ถูกต้อง
   
4.14 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน
  มี รูปแบบ ภาคเรียนละครั้ง
   
4.15 การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
  มี ตำแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ
   
   
4.16 4.16.1 ความสำเร็จของโครงการ
  1. นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลาย และตรวจวัดน้ำหนัก-ส่วนสูง นักเรียนทุกเดือน 2. นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาด ปราศจากการปนเปื้อน ใช้ภาชนะที่สะอาด มีอุปกรณ์หยิบจับหรือตักแทนการใช้มือ 3. นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ทุกวัน มีการควบคุมอาหารไม่ให้มีรสหวานจัด และเค็มจัด 4. นักเรียนมีสุขที่ดี ในการรับประทาน คือ ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร
 
4.16.2 ปัญหาอุปสรรค
  1.นักเรียนที่ผอม 8 คน ปัญหาเกิดจาก มีปัญหาด้านสุขภาพ ป่วยบ่อยทำให้น้ำหนักลด และบางส่วนเกิดจากการเลือกทานอาหารที่ตนเองชอบ จึงทำให้รับประทานอาหารในประมาณที่น้อยลง 2. นักเรียนที่อ้วน ปัญหาเกิดจากการรับประทานอาหารที่มาก ชอบกินอาหารที่มีแป้ง ของทอด ของที่มีรสหวาน ขนมกรุบกรอบ ซึ่งพบว่านักเรียนกลุ่มนี้มีพฤติกรรมมาจากที่บ้าน
 
4.16.3 ข้อเสนอแนะ
  โรงเรียนมีการส่งเสริม ดูแล ปรับพฤติกรรมเป็นรายบุคคล โดยครูประจำชั้นและคณะทำงานร่วมกันแก้ไขให้มีการพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป