รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา(20 บาท/คน/วัน) ปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน

4.1 ความทันเวลาของการได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันให้ทันในวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียน หรือ ปีการศึกษา
  ได้รับเมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
   
4.2 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.สงยาง
   
4.3
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 380,000 บาท
  ได้ครบตามจำนวนนักเรียน
   
4.4 งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันตลอดปีการศึกษา
  เพียงพอ
   
4.5 หน่วยงานอื่นที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน
  ไม่มี
 
 
4.6 เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
  ไม่มีเงินคงเหลือ
   
4.7 โรงเรียนมีการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน
  ต่อเนื่อง
  โดยจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนกลุ่มใดบ้าง
  นักเรียนทุกคน
   
4.8 รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
  ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร
   
4.9 โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
  มี โดยการประชุมคณะกรรมการจำนวน 2 ครั้ง/ภาคเรียน
   
4.10 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการอาหารกลางวัน
  เพียงพอ
   
4.11 โรงเรียนมีกรอบ / นโยบาย / แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
  มี
   
4.12 มีการจัดการเมนูอาหารกลางวันที่หลากหลาย อย่างน้อยล่วงหน้า 1 สัปดาห์
  มี รูปแบบการจัดเมนู เข้าระบบโปรแกรม Thai School Lunch และจัดรายการอาหาร อาหารของโรงเรียนเอง
   
4.13 มีการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย เงินโครงการอาหารกลางวัน
  มี รูปแบบ ถูกต้อง
   
4.14 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน
  มี รูปแบบ ภาคเรียนละครั้ง
   
4.15 การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
  มี ตำแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียน,เจ้าหน้าที่จากอบต.,ศึกษานิเทศก์จากเขตพื้นที่
ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ
   
   
4.16 4.16.1 ความสำเร็จของโครงการ
  โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจานได้จัดอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทานครบทุกคนโดยจัดเมนูอาหารหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละวัน มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ปรุงสุก สะอาด ได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ ตามหลักโถชนาการ ส่งผลให้นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการลดลง
 
4.16.2 ปัญหาอุปสรรค
  -นักเรียนบางคนไม่ชอบรับประทานอาหารที่มีผักเป็นส่วนประกอบ และไม่ชอบรับประทานผลไม้ หรือบางวันที่รายการอาหารไม่ตรงกับความชอบของตนก็จะหลบเลี่ยงไม่รับประทานอาหารกลางวัน และไปซื้ออาหารอย่างอื่นรับประทาน
 
4.16.3 ข้อเสนอแนะ
  -สร้างความเข้าใจกับนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ช่วยกันส่งเสริม สนับสนุน ให้บุตรหลานเห็นความสำคัญและเห็นถึงประโยชน์ของการรับประทานอาหารกลางวัน