รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา(20 บาท/คน/วัน) ปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ

4.1 ความทันเวลาของการได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันให้ทันในวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียน หรือ ปีการศึกษา
  ไม่ทันเวลาได้รับเมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2561
   
4.2 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลกู่จาน
   
4.3
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 337,000 บาท
  ได้ครบตามจำนวนนักเรียน
   
4.4 งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันตลอดปีการศึกษา
  เพียงพอ
   
4.5 หน่วยงานอื่นที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน
  ไม่มี
 
 
4.6 เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
  ไม่มีเงินคงเหลือ
   
4.7 โรงเรียนมีการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน
  ต่อเนื่อง
  โดยจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนกลุ่มใดบ้าง
  อื่น ๆ คือ ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนทุกวัน และ ม.1-ม.3 เดือนละ 1 ครั้ง
   
4.8 รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
  อื่น ๆ คือ แม่ครัวจัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารตามเมนูที่รร.เลือก
   
4.9 โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
  มี โดยการประชุมคณะกรรมการจำนวน 2 ครั้ง/ภาคเรียน
   
4.10 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการอาหารกลางวัน
  เพียงพอ
   
4.11 โรงเรียนมีกรอบ / นโยบาย / แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
  มี
   
4.12 มีการจัดการเมนูอาหารกลางวันที่หลากหลาย อย่างน้อยล่วงหน้า 1 สัปดาห์
  มี รูปแบบการจัดเมนู เลือกรายการอาหารจากหน้าจอโปรแกรม Thai School Lunch
   
4.13 มีการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย เงินโครงการอาหารกลางวัน
  มี รูปแบบ ถูกต้อง
   
4.14 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน
  อื่น ๆ
   
4.15 การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
  มี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนและศึกษานิเทศก์จากสพป.ยส.1
ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ
   
   
4.16 4.16.1 ความสำเร็จของโครงการ
  นักเรียนมีปัญหาทุพโภชนาการ(ผอม)ลดลง และนักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน
 
4.16.2 ปัญหาอุปสรรค
  มีความยุ่งยากในการจัดทำรายงาน ต้องใช้เวลานานในการกรอกข้อมูล เพราะรร.อยู่ห่างไกลบางครั้งไฟฟ้าดับ อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ บางครั้งกรอกข้อมูลไปแล้ว ข้อมูลก็หายไป
 
4.16.3 ข้อเสนอแนะ
  - ควรเพิ่มงบประมาณ สำหรับนักเรียนมัธยมในรร.ขยายโอกาส - ระบบกรอกข้อมูล/การตอบแบบสอบถาม ควรแจ้งล่วงหน้า 10 วันเป็นอย่างน้อย แต่ละรร.มีปัญหาต่างกัน