รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา(20 บาท/คน/วัน) ปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก

4.1 ความทันเวลาของการได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันให้ทันในวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียน หรือ ปีการศึกษา
  ได้รับเมื่อ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
   
4.2 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ
   
4.3
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 813,000 บาท
  ได้ครบตามจำนวนนักเรียน
   
4.4 งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันตลอดปีการศึกษา
  เพียงพอ
   
4.5 หน่วยงานอื่นที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน
  ไม่มี
 
 
4.6 เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
  ไม่มีเงินคงเหลือ
   
4.7 โรงเรียนมีการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน
  ต่อเนื่อง
  โดยจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนกลุ่มใดบ้าง
 
   
4.8 รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
  จ้างเหมา
   
4.9 โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
  มี โดยการประชุมคณะกรรมการจำนวน 1 ครั้ง/ภาคเรียน
   
4.10 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการอาหารกลางวัน
  เพียงพอ
   
4.11 โรงเรียนมีกรอบ / นโยบาย / แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
  มี
   
4.12 มีการจัดการเมนูอาหารกลางวันที่หลากหลาย อย่างน้อยล่วงหน้า 1 สัปดาห์
  มี รูปแบบการจัดเมนู เลือกรายการอาหารจากหน้าจอโปรแกรม Thai School Lunch
   
4.13 มีการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย เงินโครงการอาหารกลางวัน
  มี รูปแบบ ถูกต้อง
   
4.14 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน
  มี รูปแบบ ภาคเรียนละครั้ง
   
4.15 การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
  มี ตำแหน่ง ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตครูที่16
ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ
   
   
4.16 4.16.1 ความสำเร็จของโครงการ
  นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพียงพอต่อความต้องการ นักเรียนรับประทานได้ครบทุกคน และรายการอาหารมีความหลากหลายสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ โดยยึดรายการอาหารจากเมนู thai school lunch เป็นหลักในการประกอบอาหาร
 
4.16.2 ปัญหาอุปสรรค
  บางรายการอาหารที่นำมาประกอบ ในโปรแกรม Thai school lunch ต้นทุนในการคำนวนไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง บางรายการราคาสูงกว่าที่คำนวณ และปริมาณการจัดซื้อไม่ตรงจากที่คำนวณ เนื่องจากโรงเรียนมีการจัดสรรให้นักเรียนได้รับประทานที่เพียงพอ ให้นักเรียนกินอิ่มครบทุกคน บางรายการจึงเพิ่มปริมาณในการจัดซื้อ และบางรายการราคาสูง ต่ำไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับฤดูกาล ทำให้การคำนวนต้นทุนราคาในการจัดซื้อค่อนข้างสูงกว่าในโปรแกรมกำหนด
 
4.16.3 ข้อเสนอแนะ
  ยึดรายการที่ซื้อจริงเป็นหลัก ให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการ