รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา(20 บาท/คน/วัน) ปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5

4.1 ความทันเวลาของการได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันให้ทันในวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียน หรือ ปีการศึกษา
  ไม่ทันเวลาได้รับเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561
   
4.2 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก วาเล่ย์
   
4.3
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,347,000 บาท
  ได้ครบตามจำนวนนักเรียน
   
4.4 งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันตลอดปีการศึกษา
  เพียงพอ
   
4.5 หน่วยงานอื่นที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน
  ไม่มี
 
 
4.6 เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
  ไม่มีเงินคงเหลือ
   
4.7 โรงเรียนมีการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน
  ต่อเนื่อง
  โดยจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนกลุ่มใดบ้าง
  นักเรียนทุกคน
   
4.8 รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
  ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร
   
4.9 โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
  ไม่มี
   
4.10 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการอาหารกลางวัน
  เพียงพอ
   
4.11 โรงเรียนมีกรอบ / นโยบาย / แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
  ไม่มี
   
4.12 มีการจัดการเมนูอาหารกลางวันที่หลากหลาย อย่างน้อยล่วงหน้า 1 สัปดาห์
  ไม่มี
   
4.13 มีการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย เงินโครงการอาหารกลางวัน
  ไม่มี
   
4.14 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน
  ไม่มี
   
4.15 การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
  มี ตำแหน่ง ผอ. โรงเรียน
ความถี่ในการนิเทศ นาน ๆ ครั้ง
   
   
4.16 4.16.1 ความสำเร็จของโครงการ
  นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องด้วยพันธุกรรมของนักเรียนจะเป็นคนตัวเล็ก ค่อนข้างเตี้ยจึงทำให้นักเรียนค่อนข้างเตี้ยแต่สมส่วน
 
4.16.2 ปัญหาอุปสรรค
  นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าม้ง นักเรียนจะชอบกินอาหารที่เป็นเมนูน้ำส่วนใหญ่ถ้าเป็นผัดไรที่แห้งๆ นักเรียนจะไม่ค่อยรับประทาน
 
4.16.3 ข้อเสนอแนะ
  ด้วยภาระงานของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ มีทั้งภาระงานสอน เป็นครูประจำชั้นจะต้องทำธุรการชั้นเรียน งานโครงการอื่นๆ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ โครงการประเมินต่างๆที่จะต้องทำให้ทันเวลาที่กำหนด อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำไม่ทันล่าช้าไปบ้างคะ เพราะในการทำงานนั้นจะต้องไล่ลำดับจากด่วนที่สุดไปหางานปกติ