รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา(20 บาท/คน/วัน) ปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

4.1 ความทันเวลาของการได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันให้ทันในวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียน หรือ ปีการศึกษา
  ไม่ทันเวลาได้รับเมื่อ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
   
4.2 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา
   
4.3
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,449,000 บาท
  ได้ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน สาเหตุ จำนวนนักเรียนไม่คงที่เนื่องจากมีนักเรียนย้ายเข้า-ย้ายออก ในระหว่างปีการศึกษา
   
4.4 งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันตลอดปีการศึกษา
  เพียงพอ
   
4.5 หน่วยงานอื่นที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน
  ไม่มี
 
 
4.6 เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
  มีเงินคงเหลือ จำนวน 55,585 บาท
สาเหตุสำคัญที่เงินคงเหลือ คือ มีการขอใช้โรงเรียนเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางวิชาการทำให้มีนักเรียนบางส่วนต้องหยุดเรียน
   
4.7 โรงเรียนมีการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน
  ต่อเนื่อง
  โดยจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนกลุ่มใดบ้าง
  นักเรียนทุกคน
   
4.8 รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
  จ้างเหมา
   
4.9 โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
  มี โดยการประชุมคณะกรรมการจำนวน 2 ครั้ง/ภาคเรียน
   
4.10 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการอาหารกลางวัน
  เพียงพอ
   
4.11 โรงเรียนมีกรอบ / นโยบาย / แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
  มี
   
4.12 มีการจัดการเมนูอาหารกลางวันที่หลากหลาย อย่างน้อยล่วงหน้า 1 สัปดาห์
  มี รูปแบบการจัดเมนู เลือกรายการอาหารจากหน้าจอโปรแกรม Thai School Lunch
   
4.13 มีการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย เงินโครงการอาหารกลางวัน
  มี รูปแบบ ถูกต้อง
   
4.14 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน
  มี รูปแบบ ภาคเรียนละครั้ง
   
4.15 การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
  มี ตำแหน่ง คณะกรรมการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้ง,ศึกษานิเทศก์,เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ
   
   
4.16 4.16.1 ความสำเร็จของโครงการ
  -แม่ค้าผู้ประกอบการมีคุณภาพ - นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชาการครบถ้วนและเพียงพอ -นักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการอาหารกลางวันในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 88
 
4.16.2 ปัญหาอุปสรรค
  1.จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรน้อยกว่าจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง 2.ได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้ากว่าวันเปิดภาคเรียน 3.จำนวนนักเรียนไม่คงที่เนื่องจากมีนักเรียนย้อายเข้า-ย้ายออกในระหว่างปีการศึกษา 4.มีการใช้โรงเรียนเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางวิชาการระดับกลุ่มเครือข่ายฯและระดับเขตพื้นที่การศึกษาทำให้ต้องปิดเรียน
 
4.16.3 ข้อเสนอแนะ
  -ควรจัดสรรงบประมาณให้ทันในวันเปิดภาคเรียน