รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา(20 บาท/คน/วัน) ปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม

4.1 ความทันเวลาของการได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันให้ทันในวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียน หรือ ปีการศึกษา
  ไม่ทันเวลาได้รับเมื่อ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
   
4.2 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.
   
4.3
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 348,000 บาท
  ได้ครบตามจำนวนนักเรียน
   
4.4 งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันตลอดปีการศึกษา
  เพียงพอ
   
4.5 หน่วยงานอื่นที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน
  ไม่มี
 
 
4.6 เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
  ไม่มีเงินคงเหลือ
   
4.7 โรงเรียนมีการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน
  ต่อเนื่อง
  โดยจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนกลุ่มใดบ้าง
  นักเรียนทุกคน
   
4.8 รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
  ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง
   
4.9 โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
  มี โดยการประชุมคณะกรรมการจำนวน 3 ครั้ง/ภาคเรียน
   
4.10 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการอาหารกลางวัน
  เพียงพอ
   
4.11 โรงเรียนมีกรอบ / นโยบาย / แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
  มี
   
4.12 มีการจัดการเมนูอาหารกลางวันที่หลากหลาย อย่างน้อยล่วงหน้า 1 สัปดาห์
  มี รูปแบบการจัดเมนู เข้าระบบโปรแกรม Thai School Lunch และจัดรายการอาหาร อาหารของโรงเรียนเอง
   
4.13 มีการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย เงินโครงการอาหารกลางวัน
  มี รูปแบบ ถูกต้อง
   
4.14 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน
  อื่น ๆ
   
4.15 การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
  มี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ
   
   
4.16 4.16.1 ความสำเร็จของโครงการ
  นักเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทุกคน ได้รับอาหารที่เพียงพอและตรงตามความต้องการของนักเรียน งบประมาณที่จัดสรรให้นั้นช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียน อีกทั้งยังมีระบบ School Lunch ที่ช่วยจัดรายการอาหารที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของเพศและวัย ตามหลักโภชนาการอาหารที่นักเรียนควรได้รับต่อวัน ซึ่งทางโรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่มได้จัดสรรและบริหารงบประมาณให้เพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการจัดสรรและสนับสนุนเงินโครงการอาหารกลางวันในทุกๆปีการศึกษาต่อไป
 
4.16.2 ปัญหาอุปสรรค
  ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ราคาอาหาร เครื่องปรุง แก๊ส และอื่นๆ มีราคาที่สูงขึ้นทุกปี อีกทั้งจำนวนนักเรียนที่ลดลง ทำให้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอาจจะไม่เพียงพอ ทำให้บางอย่างจัดซื้อในจำนวนที่ลดลง
 
4.16.3 ข้อเสนอแนะ
  ควรมีการจัดสรรงบประมาณนอกเหนือจากรายหัวของนักเรียนเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการบริหารจัดซื้อ เช่น อาจจะมีถาดอาหาร ช้อน หรืออุปกรณ์ทำครัวบางอย่างชำรุด หรือใช้มานาน ควรได้รับการจัดสรรงบเพื่อจัดซื้อเพิ่มเติม