รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา(20 บาท/คน/วัน) ปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง

4.1 ความทันเวลาของการได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันให้ทันในวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียน หรือ ปีการศึกษา
  ไม่ทันเวลาได้รับเมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561
   
4.2 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น
   
4.3
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 194,000 บาท
  ได้ครบตามจำนวนนักเรียน
   
4.4 งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันตลอดปีการศึกษา
  เพียงพอ
   
4.5 หน่วยงานอื่นที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน
  ไม่มี
 
 
4.6 เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
  ไม่มีเงินคงเหลือ
   
4.7 โรงเรียนมีการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน
  ต่อเนื่อง
  โดยจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนกลุ่มใดบ้าง
  นักเรียนทุกคน
   
4.8 รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
  ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร
   
4.9 โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
  มี โดยการประชุมคณะกรรมการจำนวน 2 ครั้ง/ภาคเรียน
   
4.10 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการอาหารกลางวัน
  เพียงพอ
   
4.11 โรงเรียนมีกรอบ / นโยบาย / แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
  มี
   
4.12 มีการจัดการเมนูอาหารกลางวันที่หลากหลาย อย่างน้อยล่วงหน้า 1 สัปดาห์
  มี รูปแบบการจัดเมนู เข้าระบบโปรแกรม Thai School Lunch และจัดรายการอาหาร อาหารของโรงเรียนเอง
   
4.13 มีการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย เงินโครงการอาหารกลางวัน
  มี รูปแบบ ถูกต้อง
   
4.14 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน
  มี รูปแบบ ภาคเรียนละครั้ง
   
4.15 การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
  มี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ
   
   
4.16 4.16.1 ความสำเร็จของโครงการ
  โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่งมีระบบจัดการที่เหมาะสม นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาด อร่อย ถูกหลักอนามัย และได้รับประทานอาหารครบทุกคน โดยให้นักเรียนและคณะครูได้มีส่วนร่วมในการจัดเมนูอาหารในแต่ละสัปดาห์ในทุกระดับชั้น เน้นผืชผัก ผลไม้ตามฤดูกาล เป็นการอุดหนุนชุมชนในท้องถิ่น และราคาไม่แพงจนเกินไป
 
4.16.2 ปัญหาอุปสรรค
  รายหัวค่าอาหารกลางวัน หัวละ 20 บาท ค่อนข้างน้อยในยุคปัจจุบัน ทุกวันนี้วัตถุดิบในการประกอบอาหารแพงมาก เนื้อหมู ผัก หรือผลไม้ ราคาข้าวสาร ค่าแรงแม่ครัวในการประกอบอาหาร อยากให้เพิ่มค่ารายหัวคนละ 25 บาท
 
4.16.3 ข้อเสนอแนะ
  โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง มีการใช้ระบบ Thai School Lunch มากำหนดเมนูอาหารบ้าง โดยควบคู่กับการกำหนดอาหารของโรงเรียนเองเป็นส่วนมาก เนื่องจากวัตถุดิบในท้องถิ่นมีตามสภาพแวดล้อม เราเน้นราคาเหมาะสมกับจำนวนเงินที่เรามี และที่สำคัญมีอยู่ในท้องถิ่น