รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา(20 บาท/คน/วัน) ปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนบ้านน้ำพุ

4.1 ความทันเวลาของการได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันให้ทันในวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียน หรือ ปีการศึกษา
  ได้รับเมื่อ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2561
   
4.2 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก เทศบาล
   
4.3
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 335,000 บาท
  ได้ครบตามจำนวนนักเรียน
   
4.4 งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันตลอดปีการศึกษา
  เพียงพอ
   
4.5 หน่วยงานอื่นที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน
  มี ได้แก่ นายธนภณ สีโพธิ์ลี และคณะ
รูปแบบการสนับสนุน นำอาหารว่างมาบริการนักเรียน จำนวน 1 วัน
จำนวนเงินที่สนับสนุน 15,000 บาท
 
 
4.6 เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
  ไม่มีเงินคงเหลือ
   
4.7 โรงเรียนมีการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน
  ต่อเนื่อง
  โดยจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนกลุ่มใดบ้าง
  นักเรียนทุกคน
   
4.8 รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
  ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร
   
4.9 โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
  มี โดยการประชุมคณะกรรมการจำนวน 1 ครั้ง/ภาคเรียน
   
4.10 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการอาหารกลางวัน
  เพียงพอ
   
4.11 โรงเรียนมีกรอบ / นโยบาย / แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
  มี
   
4.12 มีการจัดการเมนูอาหารกลางวันที่หลากหลาย อย่างน้อยล่วงหน้า 1 สัปดาห์
  มี รูปแบบการจัดเมนู เลือกรายการอาหารจากหน้าจอโปรแกรม Thai School Lunch
   
4.13 มีการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย เงินโครงการอาหารกลางวัน
  มี รูปแบบ ถูกต้อง
   
4.14 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน
  มี รูปแบบ ภาคเรียนละครั้ง
   
4.15 การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
  มี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ
   
   
4.16 4.16.1 ความสำเร็จของโครงการ
  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารเพียงพอตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนำผลผลิต จากกล้วยที่นักเรียนปลูกมาจัดทำเป็นอาหารว่างสำหรับนักเรียน อย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครั้ง
 
4.16.2 ปัญหาอุปสรรค
  โรงเรียนมีนักเรียน 3 ระดับ และขาดบุคลากรด้านโภชนาการทำให้การจัดรายการอาหารอาจไม่เหมาะสม และต้องใช้เวลาในการเลือกรายการอารหารในแต่ละครั้ง ซึ่งรายการอาหารโปรแกรม Thai School Lunch เหมาะสำหรับโรงเรียนที่จัดรายการหารอย่างเดียวแต่โรงเรียนบ้านน้ำพุจัดรายการอาหาร 2 อย่างทำให้สารอาหารที่ได้รับเกินในบางสำรับ
 
4.16.3 ข้อเสนอแนะ
  รายการอาหารจากโปรแกรม Thai School Lunch ดีมากเพราะช่วยอำนวยความสะดวกให้ครูที่จัดสำรับอาหาร แต่ควรเป็นกลาง ๆ ที่มีความเหมาะสมทุกช่วงอายุ ( 3-12ปี) ไม่ต้องแยกทำสำรับอาหาร อนุบาล (3-5 ขวบ ) และ ประถม (6-12 ปี ) ซึ่งสร้างความยุ่งยากในการจัดอาหารให้ตรงกับรายการที่เหมาะสมกับช่วงอายุและท้องถิ่น