รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา(20 บาท/คน/วัน) ปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา)

4.1 ความทันเวลาของการได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันให้ทันในวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียน หรือ ปีการศึกษา
  ไม่ทันเวลาได้รับเมื่อ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2561
   
4.2 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ
   
4.3
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 137,000 บาท
  ได้ครบตามจำนวนนักเรียน
   
4.4 งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันตลอดปีการศึกษา
  เพียงพอ
   
4.5 หน่วยงานอื่นที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน
  มี ได้แก่ มูลนธิไทยรัฐ
รูปแบบการสนับสนุน อาหารว่าง
จำนวนเงินที่สนับสนุน 25,000 บาท
 
 
4.6 เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
  ไม่มีเงินคงเหลือ
   
4.7 โรงเรียนมีการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน
  ต่อเนื่อง
  โดยจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนกลุ่มใดบ้าง
  นักเรียนทุกคน
   
4.8 รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
  จ้างเหมา
   
4.9 โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
  มี โดยการประชุมคณะกรรมการจำนวน 2 ครั้ง/ภาคเรียน
   
4.10 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการอาหารกลางวัน
  เพียงพอ
   
4.11 โรงเรียนมีกรอบ / นโยบาย / แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
  มี
   
4.12 มีการจัดการเมนูอาหารกลางวันที่หลากหลาย อย่างน้อยล่วงหน้า 1 สัปดาห์
  มี รูปแบบการจัดเมนู เข้าระบบโปรแกรม Thai School Lunch และจัดรายการอาหาร อาหารของโรงเรียนเอง
   
4.13 มีการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย เงินโครงการอาหารกลางวัน
  มี รูปแบบ ถูกต้อง
   
4.14 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน
  มี รูปแบบ ภาคเรียนละครั้ง
   
4.15 การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
  มี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนและศึกษานเเทศและเจ้าหน้าที่จากเขตพิ้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
ความถี่ในการนิเทศ นาน ๆ ครั้ง
   
   
4.16 4.16.1 ความสำเร็จของโครงการ
  1. จัดอาหารกลางวันให้นักเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ 2. จัดการเมนูอาหารอย่างหลากหลายตามสัดส่วนและเหมาะสมตามวัย ทำให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณืแข็งแรง 3. ภาวะทุพโภชนาการนักเรียนมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง
 
4.16.2 ปัญหาอุปสรรค
  1. การจัดเมนูอาหารไม่ได้ไปตาม Thai School Lunch เนื่องจากบางเมนูไม่สามารถจัดได้ 2. การได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่ทันเวลา
 
4.16.3 ข้อเสนอแนะ
  1. ควรปรับปรุงเมนูอาหาร Thai School Lunch ให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละภาคหรือมีเมนูให้เลือกอย่าง หลากหลาย 2. ควรจัดสรรงบประมาณก่อนล่วงหน้า 2-3 วัน ก่อนเปิดเรียน