รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา(20 บาท/คน/วัน) ปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนบ้านหมูม้น

4.1 ความทันเวลาของการได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันให้ทันในวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียน หรือ ปีการศึกษา
  ไม่ทันเวลาได้รับเมื่อ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2560
   
4.2 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก หมูม้น
   
4.3
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,016,000 บาท
  ได้ครบตามจำนวนนักเรียน
   
4.4 งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันตลอดปีการศึกษา
  เพียงพอ
   
4.5 หน่วยงานอื่นที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน
  ไม่มี
 
 
4.6 เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
  ไม่มีเงินคงเหลือ
   
4.7 โรงเรียนมีการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน
  ต่อเนื่อง
  โดยจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนกลุ่มใดบ้าง
  นักเรียนทุกคน
   
4.8 รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
  ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร
   
4.9 โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
  มี โดยการประชุมคณะกรรมการจำนวน 2 ครั้ง/ภาคเรียน
   
4.10 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการอาหารกลางวัน
  เพียงพอ
   
4.11 โรงเรียนมีกรอบ / นโยบาย / แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
  มี
   
4.12 มีการจัดการเมนูอาหารกลางวันที่หลากหลาย อย่างน้อยล่วงหน้า 1 สัปดาห์
  มี รูปแบบการจัดเมนู เข้าระบบโปรแกรม Thai School Lunch และจัดรายการอาหาร อาหารของโรงเรียนเอง
   
4.13 มีการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย เงินโครงการอาหารกลางวัน
  มี รูปแบบ ถูกต้อง
   
4.14 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน
  มี รูปแบบ ภาคเรียนละครั้ง
   
4.15 การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
  มี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ
   
   
4.16 4.16.1 ความสำเร็จของโครงการ
  -นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการทุกวัน ทุกคน -นักเรียนร้อยละ 95 มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน -นักเรียน/ผู้ปกครอง/กรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจในการให้บริการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
 
4.16.2 ปัญหาอุปสรรค
  -นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่ได้รับงบประมาณอาหารกลางวัน ทำให้นักเรียนส่วนนี้ไม่ได้รับบริการอาหารกลางวัน -งบประมาณค่อยข้างจำกัดทำให้การจัดการอาหารกลางวันของนักเรียนมีปริมาณลดลงเนื่องจากวัตถุดิบในการนำมาประกอบอาหารมีราคาแพงขึ้น -ครูผู้สอนมีภาระงานมาก ไม่สามารถจัดทำอาหารกลางวันให้นักเรียนได้ ต้องจ้างเหมาผู้ประกอบอาหาร
 
4.16.3 ข้อเสนอแนะ
  -ควรจัดงบประมาณให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส เพิ่มขึ้น -ควรเพิ่มงบประมาณรายหัวค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนเพิ่มขึ้น เพราะวัตถุดิบในการนำมาประกอบอาหารมีราคาแพง -ควรจัดงบประมาณสำหรับผู้จ้างประกอบอาหาร สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ ที่มีนักเรียนจำนวน 300 คนขึ้นไปเพื่อแบ่งเบาภาระงานของครู