รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา(20 บาท/คน/วัน) ปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนบ้านสันป่าตอง

4.1 ความทันเวลาของการได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันให้ทันในวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียน หรือ ปีการศึกษา
  ได้รับเมื่อ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2561
   
4.2 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
 
   
4.3
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 58,000 บาท
  ได้ครบตามจำนวนนักเรียน
   
4.4 งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันตลอดปีการศึกษา
  เพียงพอ
   
4.5 หน่วยงานอื่นที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน
  ไม่มี
 
 
4.6 เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
  ไม่มีเงินคงเหลือ
   
4.7 โรงเรียนมีการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน
  ต่อเนื่อง
  โดยจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนกลุ่มใดบ้าง
  นักเรียนทุกคน
   
4.8 รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
  จ้างเหมา
   
4.9 โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
  มี โดยการประชุมคณะกรรมการจำนวน 2 ครั้ง/ภาคเรียน
   
4.10 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการอาหารกลางวัน
  เพียงพอ
   
4.11 โรงเรียนมีกรอบ / นโยบาย / แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
  มี
   
4.12 มีการจัดการเมนูอาหารกลางวันที่หลากหลาย อย่างน้อยล่วงหน้า 1 สัปดาห์
  มี รูปแบบการจัดเมนู เข้าระบบโปรแกรม Thai School Lunch และจัดรายการอาหาร อาหารของโรงเรียนเอง
   
4.13 มีการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย เงินโครงการอาหารกลางวัน
  มี รูปแบบ ถูกต้อง
   
4.14 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน
  มี รูปแบบ ภาคเรียนละครั้ง
   
4.15 การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
  มี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ
   
   
4.16 4.16.1 ความสำเร็จของโครงการ
  1. นักเรียนได้รับประทานอาหารฟรีครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 2. นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5หมู่ ที่โรงเรียนจัดตาม Thai School Lunch 3. นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
 
4.16.2 ปัญหาอุปสรรค
  1. นักเรียนเลือกรับประทานอาหาร อาหารบางรายการที่โรงเรียนทำ นักเรียนไม่เคยรับประทานก็บ่นว่าไม่อร่อย 2. วัตถุดิบในการทำอาหารมีไม่เพียงพอจึงต้องใช้วัตถุดิบแทนกัน เช่น ใช้ผักกาดแทนผักคะน้า 3. นักเรียนเสียงดัง วุ่นวาย ไม่มีระเบียบวินัย
 
4.16.3 ข้อเสนอแนะ
  1. ให้ความรู้เรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ และประโยชน์ของอาหาร 2. โรงเรียนควรปลูกพืชผักในโรงเรียนให้มากขึ้นเพื่อใช้ประกอบอาหารให้กับนักเรียนอย่างเพียงพอ 3. ครูควรอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นผู้มีมารยาทดี มีระเบียบวินัย