รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา(20 บาท/คน/วัน) ปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7

4.1 ความทันเวลาของการได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันให้ทันในวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียน หรือ ปีการศึกษา
  ไม่ทันเวลาได้รับเมื่อ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2561
   
4.2 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก โป่งแยง
   
4.3
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 346,000 บาท
  ได้ครบตามจำนวนนักเรียน
   
4.4 งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันตลอดปีการศึกษา
  ไม่เพียงพอ เพราะ ระดับมัธยมไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน
   
4.5 หน่วยงานอื่นที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน
  ไม่มี
 
 
4.6 เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
  มีเงินคงเหลือ จำนวน 76,132 บาท
สาเหตุสำคัญที่เงินคงเหลือ คือ เหลือจ่ายจากภาคเรียนที่ผ่านมาหลายภาคเรียน
   
4.7 โรงเรียนมีการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน
  ต่อเนื่อง
  โดยจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนกลุ่มใดบ้าง
  นักเรียนทุกคน
   
4.8 รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
  ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร
   
4.9 โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
  มี โดยการประชุมคณะกรรมการจำนวน 0 ครั้ง/ภาคเรียน
   
4.10 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการอาหารกลางวัน
  เพียงพอ
   
4.11 โรงเรียนมีกรอบ / นโยบาย / แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
  มี
   
4.12 มีการจัดการเมนูอาหารกลางวันที่หลากหลาย อย่างน้อยล่วงหน้า 1 สัปดาห์
  มี รูปแบบการจัดเมนู เข้าระบบโปรแกรม Thai School Lunch และจัดรายการอาหาร อาหารของโรงเรียนเอง
   
4.13 มีการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย เงินโครงการอาหารกลางวัน
  มี รูปแบบ ถูกต้อง
   
4.14 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน
  มี รูปแบบ ภาคเรียนละครั้ง
   
4.15 การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
  มี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2,รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
ความถี่ในการนิเทศ นาน ๆ ครั้ง
   
   
4.16 4.16.1 ความสำเร็จของโครงการ
  1. นักเรียนในโรงเรียนได้รับประธานอาหารกลางวันครบทุกคน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนทั้งหมด 195 คน 2. นักเรียนทุกคนได้รับอาหารที่ถูกสุขลักษณะและครบตาหลักโภชนาการ
 
4.16.2 ปัญหาอุปสรรค
  1. น้ำอุปโภค – บริโภคเป็นระบบน้ำประปาภูเขาในชุมชน - มีไม่เพียงพอตลอดฤดูกาล –ขาดแคลนช่วง เดือนธันวาคม – พฤษภาคม ของทุกๆปี - น้ำไม่สะอาด มีขุ่น ตะกอน มีคราบสีเหลือง ตรวจพบมีหินปูน ในระดับสูง 2. ระบบไฟฟ้าในชุมชน ไฟฟ้าดับบ่อย ระยะเวลาไฟฟ้าดับค่อนข้างนาน เฉลี่ย สัปดาห์ละครั้ง 3. การจัดซื้อวัตถุดิบ ที่มีจำกัดเรื่องของประเภท และจำนวน ในชุมชน 4. การขนส่ง ยุ่งยากลำบาก รร อยู่ไกลจากแหล่งตลาด ต้องมีค่าขนส่งเพิ่มเติม 5. นักเรียนรับประธานอาหารในเมนูที่ชอบ และเคยรับประทาน หากเมนูแปลกจะไม่ชอบ รับประทานกันและเมนูต้องมีรสชาติที่ออกรสชาติจัด ค่อนข้างไปทางเค็ม และเผ็ด
 
4.16.3 ข้อเสนอแนะ